Psykiatriutredningen

Region Gävleborg vill utveckla den psykiatriska vården för att möta befolkningens behov.

Den psykiska ohälsan ökar

Den psykiska ohälsan i Gävleborgs län ökar, det visar flera nationella mätningar. Trycket på de psykiatriska vårdplatserna ökar också. Samtidigt tillhör Region Gävleborg ett av de regioner/landsting som lägger minst pengar på psykiatrin och som valt att inrikta den psykiatriska vården mot mer öppenvård och mindre slutenvård.

Kompetens, organisation, metoder och arbetssätt för att möta behovet

Syftet med Psykiatriutredningen är att säkra att landstinget har tillräcklig kompetens, ändamålsenlig organisation och kunskapsbaserade metoder och arbetssätt för att möta behovet hos befolkningen. Utredningen ska belysa hela vårdkedjan för patienter med psykisk ohälsa/sjukdom, både för den verksamhet som bedrivs inom den specialiserade vården och inom primärvården - för alla åldrar.

Utredningen ska beskriva verksamheterna idag, dess förutsättningar, identifiera behov av utveckling samt föreslå åtgärder.

Handlingsplan med förslag till utveckling

Målet är att ta fram en handlingsplan, senast i maj 2011. Handlingsplanen ska ge förslag på hur den psykiatriska vården i länet kan utvecklas för att möta den psykiatriska patientens behov.

Synpunkter välkomnas

Ambitionen i arbetet är att ha fokus på utveckling och att arbetet präglas av öppenhet, ärlighet och tydlighet. Alla frågor och synpunkter är välkomna. psykiatriutredningen@regiongavleborg.se