Ekokommun

Region Gävleborg är medlem i Sveriges Ekokommuner – eller Sekom som den också kallas.

Medlemmarna ska vara en förebild och föregångare för övriga när det gäller hållbar utveckling på lokal nivå. Det innebär att vi fattar politiska beslut om att styra mot en hållbar utveckling.

Vad är Sveriges ekokommuner?

Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, landsting och regioner som arbetar med frågor som rör hållbar utveckling, med fokus på ekologi. Ett samhälle som bygger på en ekologisk grundsyn och där livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå en hög livskvalitet och god hälsa.

Medlemskapet ger ett nätverk och en samlingsplats där politiker och tjänstemän kan utbyta idéer och erfarenheter och på så sätt tillsammans uppnå målet.

Vad arbetar Sekom med?

Sekom vill främja utvecklingen mot ett mera kretsloppsanpassat samhälle byggt på en ekologisk grundsyn där invånarna ges möjlighet att uppnå en höglivskvalitet och god hälsa. Det innebär att varje kommun, region, landsting ska arbeta för att hitta en balans mellan naturens och människans behov.

Läs mer om ekokommunernas arbete på www.sekom.se
och om vad som är på gång på Sveriges ekokommuner på Facebook