Översyn skapar tydlighet i Framtidsbyggets arbete

Idag redovisades resultatet av den översyn av Framtidsbygget som beslutades av regionstyrelsen i juni 2020. Rapporten belyser bland annat vikten av att ta lärdom av liknande byggprojekt i landet, fördjupad samverkan med externa aktörer samt betydelsen av hälso- och sjukvårdens delaktighet i planeringen av de nya lokalerna. Rapporten presenterar också ett antal rekommendationer för Framtidsbyggets långsiktiga arbete.

– Det är ett grundligt arbete som har gjorts och vi kommer att dra stor nytta av den här utredningen i Framtidsbyggets fortsatta arbete. Rekommendationerna är tydliga och ger verksamheterna inom Region Gävleborg ägandeskap att ta fram de riktlinjer och beslut som behövs för att Framtidsbygget ska kunna leverera moderna byggnader där vi kan fortsätta driva en god och säker vård, säger Göran Angergård, regiondirektör.

Rapporten har undersökt bland annat hur utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården, nya miljö- och klimatmål, den nya pendlarstationen Gävle Västra, och hur Region Gävleborgs beredskap inför allvarliga händelser kan påverka byggprojekten inom Framtidsbygget. Översynen har också tittat på hur Region Gävleborg kan dra lärdom från liknande sjukhusprojekt i Sverige och lägger fram sex rekommendationer som belyser behovet att skapa tydligare leveransförutsättningar för Framtidsbygget:

  • Fastställa vilka krav som ska gälla för framtida robusthet och beredskap i byggnaderna. 
  • Fastighet-, teknik och miljöutskottet ansvarar för uppföljning i Framtidsbygget och beslutade miljömål. 
  • Fortsatt arbete med God och nära vård där lärdomar från pandemin tas om hand. 
  • Samverkan med externa parter för att säkerställa viktiga förutsättningar. 
  • Förtydligande runt inre och yttre logistik och infrastruktur. 
  • Tidigare investeringsberäkningar uppdateras till nuvärde.

– Översynen har gett oss möjligheten att reflektera och försäkra oss om att Framtidsbygget är på rätt spår genom att se över den kunskap och erfarenhet vi har samlat på oss under resans gång. De rekommendationer som presenteras i rapporten är en viktig pusselbit i Framtidsbyggets fortsatta arbete och visar att vi har bejakat de utmaningar som finns och agerar i frågan för att säkerställa ett lyckat byggprogram, säger Karin Jansson (MP), ordförande för fastighets-, teknik och miljöutskottet.

Vad händer nu?

Fastighets-, teknik och miljöutskottet ansvarar för att följa upp Framtidsbyggets arbete och kommer se över de rekommendationer och slutsatser som redovisats i översynen för att eventuellt ta nya eller kompletterande beslut under våren 2021.

Samtidigt fortsätter arbetet med att ta fram program- och systemhandlingar och riktpris för Framtidsbyggets planerade om- och nybyggnationer på Gävle och Hudiksvalls sjukhus. Ombyggnationerna som påbörjades i hus 07/08 på Hudiksvalls sjukhus i somras fortlöper enligt tidplan och öron-näsa-hals och hörselvården kan flytta in i sina nya lokaler redan till våren. Parallellt pågår arbetet kopplat till detaljplanen för Gävle sjukhus tillsammans med Gävle kommun, en väsentlig förutsättning för alla planerade byggnationer på sjukhusområdet.

Framtidsbyggets arbete med att modernisera sjukhusen i Gävle och Hudiksvall har pågått sedan 2015. Det mycket som har hänt sedan dess, inte bara inom Region Gävleborg, men också andra projekt och processer på lokal och nationell nivå som direkt eller indirekt påverkar byggprogrammet. Därför togs beslutet av regionstyrelsen den 16 juni 2020 att göra en översyn för att se över samverkan och integreringen av dessa processer i arbetet med Framtidsbygget.

Översyn Framtidsbygget (pdf)