Bilden visar en tidig arkitektritning av hur hus 29 skulle kunna se ut efter om- och tillbyggnationen. Exakt hur byggnaden ska se ut utreds tillsammans med entreprenören.

Klart: Entreprenör för om- och tillbyggnation av akuten på Gävle sjukhus

Byggpartner i Dalarna får uppdraget att ta fram program- och systemhandlingar för om- och tillbyggnationen av hus 29 på Gävle sjukhus där bland annat akutmottagningen och förlossningen ligger idag. Projektet, som ingår i Framtidsbygget, har en planerad byggstart hösten 2024.

– Hus 29 är en viktig byggnad på Gävle sjukhus och huserar både akutmottagningen, förlossningen och MAVA idag, förklarar John Dahlgren, byggprojektchef för Framtidsbygget i Gävle. Vi bygger för att skapa mer yta för moderna lokaler som är bättre anpassade för framtida behov. 

Med en entreprenör på plats kan arbetet med att ta fram programhandlingar börja. Målet med programhandlingarna är att ta fram en kravställning av byggnadens storlek, utformning och tekniska system, allt efter verksamhetens behov. Tillsammans med verksamheterna tar man fram konsekvensanalyser kopplat till byggarbetet, så som störningar, ändringar till entréer och andra flöden. En tidig investeringskalkyl ingår också i arbetet. 

Projektet tidigareläggs

– Vi räknar med en byggstart för den här stora om- och tillbyggnationen under hösten 2024, berättar John. Egentligen låg det här projektet i ett mycket senare skede i Framtidsbyggets planering, men eftersom vi har haft utmaningar kopplat till grundläggningen av den nya vårdbyggnaden så har vi bestämt att stuva om i byggordningen och påbörjar hus 29 tidigare än planerat. 

– Andra planerade ombyggnationer, bland annat den nya barnakuten, kommer att påbörjas nu under våren 2023 då det arbetet inte kan vänta, avslutar John Dahlgren. Byggprojekten är nära sammanflätade, så vi hjälps åt att hitta långsiktiga lösningar och jobbar för att minska påverkan på verksamheterna så gott det går. 

Den stora om- och tillbyggnationen av hus 29 beräknas ta ungefär fyra år.