Inledande förstudier visar vägen för kommande byggprojekt på Gävle sjukhus

Förstudierna för Framtidsbyggets projekt på Gävle sjukhus ska vara färdiga till sommaren. Nu har de inledande undersökningarna som har gjorts under hösten gett svar på vilka byggprojekt på Gävle sjukhusområde som kommer utredas vidare.


Inledande förstudier på Gävle sjukhus har gett en tydligare bild av byggprojekten inom Framtidsbygget.

- Nu börjar vi äntligen få lite svar på hur byggnationerna kommer att se ut på Gävle sjukhus, säger Magnus Busk, programchef för Framtidsbygget. "Det har varit en lärorik höst och vi har nu en tydligare bild över hur vi kan lösa de behov som finns inom byggprojekten och få framdrift genom att fokusera på de projekt som är ekonomiskt och byggtekniskt möjliga att genomföra."

Omfattning - fortsatta förstudier Gävle

Förstudien fortsätter titta på ombyggnad av hus 1 till moderna vårdlokaler, samt vidare utredningar om möjligheten att bygga på ytterligare sju våningsplan på hus 60.

Akuten, förlossningen och medicinsk akutvårdsavdelningen (MAVA) är i behov av större ytor, och nu utreds möjligheten till en tillbyggnad av hus 29 där verksamheterna ligger idag.

Sjukhuset får också en ny vårdbyggnad, även kallad G1, och dess placering utreds i ett centralt läge där 100-årshuset ligger just nu. Helikopterplattans läge utreds också vidare i syfte att hitta lösningar för att korta ner transporttiden till sjukhuset.

Vissa projekt utgår från Framtidsbygget

Inledningsvis har förstudierna även utrett möjligheterna att bygga på hus 2, 3 och 4, samt om det är byggtekniskt möjligt att modernisera hus 31.

- Ur ett kostnadsperspektiv så visar utredningarna tyvärr att det inte är möjligt att modernisera hus 31 för att kunna möta behoven från verksamheterna som ligger där idag, säger Magnus Busk, programchef på Framtidsbygget. "Därför utgår hus 31 från Framtidsbygget framöver och Region Gävleborgs fastighetsavdelning tar över anpassningen av byggnaderna. Var de berörda verksamheterna ska placeras kommer att utredas vidare under våren."

- Vi har också undersökt hus 2, 3 och 4 som ligger bakom det nya operationshuset, och även fast det är byggtekniskt möjligt att bygga på en våning för administrativa ytor, så innebär det så pass stora byggstörningar för verksamheterna att de kommer att behöva evakueras under byggtiden, fortsätter Magnus Busk. "Därför har vi beslutat att pausa vidare utredningar av dessa byggnader till att det verkliga ytbehovet har undersökts."

Fler detaljer i nästa skede 

Till sommaren kommer en slutleverans av förstudierna för Gävle sjukhus och till hösten går man in i nästa skede då programhandlingarna kan påbörjas.

Under programskedet vidareutvecklas de utredningar och analyser som gjorts i förstudien. Verksamhetens behov och krav förtydligas i programhandlingarna, där exempelvis grundläggande beslut fattas om byggnadernas storlek, tekniska standard och utformning i stort.

Under programskedet görs också konsekvensanalyser, och en plan tas fram för eventuell evakuering av de verksamheter som påverkas under byggfasen.