Högljutt markarbete på Gävle sjukhusområde i samband med spontning

Markförberedelserna inför de evakueringsmoduler som ska byggas norr om hus 31 på Gävle sjukhus pågår för fullt. Nu väntar bland annat arbeten med pålning och spontning för att säkra upp grundläggningen. Spontningen påbörjas 22 augusti och förväntas pågå i ungefär två veckor. Detta kommer orsaka buller och vibrationer i området.

Grundläggningen är en viktig fas i byggarbetet. I ett första led förs kraftiga spontar ner för att stötta upp marken när väggarna till den nya kulverten som ska länka modulerna till resten av sjukhuset ska byggas. Några veckor efter att spontarna är på plats påbörjas pålningsarbetet som förstärker marken och ger den nya modulbyggnaden en bra grund att stå på. Det arbetet förväntas ta ytterligare 5-6 veckor, men kommer inte ske varje dag. 

– Tyvärr är det ju så att pålning och spontning orsakar en hel del oljud och vibrationer, det kommer vi inte undan. Vi jobbar aktivt för att minska störningarna så gott det går med bland annat en vibrerande spontningsmetod och bullermattor, berättar John Dahlgren, byggprojektchef för Framtidsbygget i Gävle.

Hur påverkas vattentäkten av det här arbetet?
– Det här ligger utanför vattenskyddsområdet så vattentäkten påverkas inte. Vi har under våren och sommaren 2022 gjort noggranna markundersökningar i området så vi har bättre koll på vad som väntar när i börjar gräva, avslutar John Dahlgren. 

Läs mer om evakueringsmodulerna.