Ungdomarna i Gävleborg är nöjda med sitt liv

Under hösten 2019 har Region Gävleborg, i samarbete med länets alla kommuner, genomfört enkätundersökningen LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). LUPP är en enkätundersökning som ska bidra till en ökad förståelse om unga i Gävleborg, deras livssituation och åsikter.

- Resultatet visar att 85 % av ungdomarna som deltagit i undersökningen är ganska eller mycket nöjda med sitt liv, säger Hanna Höghielm, avdelningsansvarig för Folkhälsa och hållbarhet vid Region Gävleborg.

Totalt har cirka 3500 ungdomar från tre olika åldersgrupper (årskurs 8, gymnasiets årskurs 2 samt gruppen ”unga vuxna” i åldern 19-25) deltagit i enkätundersökningen. Frågorna i enkäten handlar om inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid.

Resultatet visar bland annat att killar är mer intresserade av politik än tjejer, särskilt tydligt är detta i gruppen ”unga vuxna”. Ungefär varannan ungdom vill vara med och påverka i frågor som rör den kommun de bor i. Däremot är det endast 17 % som anser att de har stora eller ganska stora möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i sina respektive kommuner.

Genom LUPP kartläggs även ungdomars syn på fritid och kultur.

-  7 av 10 elever (74 %) i årskurs 8 tycker att det finns ganska eller väldigt mycket att göra på fritiden. Motsvarande siffra i gymnasiets årskurs 2 är 52 %.

Enkäten visar även att 60 % av ungdomarna i årskurs 8 kan tänka sig bo kvar i den kommun de bor i. Dessutom svarar 57 % av ungdomarna i gymnasiets årskurs 2 att de kan tänka sig starta eget företag i framtiden.

Länsövergripande resultat

Det länsövergripande resultatet har analyserats och finns nu tillgängligt på www.regiongavleborg.se/LUPP. Här hittar du även rapporter från tidigare LUPP-undersökningar.

Vill du veta mer om hur resultatet ser ut i en specifik kommun? Då kan du kontakta den som är ansvarig för LUPP-undersökningen i just den kommunen.

Möjlighet att känna delaktighet i samhället

Myndigheten för ungdom och civilsamhällesfrågor (MUCF) har ansvar för att följa upp och analysera ungas livssituation inom de ungdomspolitiska huvudområdena. På lokal och regional nivå arbetar myndigheten med att stödja och utveckla det ungdomspolitiska arbetet. I detta uppdrag ingår LUPP – en webbaserad enkätundersökning som ska tjäna som underlag och inspiration för verksamhetutveckling.

- Region Gävleborg har som mål att alla som bor och verkar i Gävleborg ska ha möjlighet att känna delaktighet i samhället och ha inflytande över sin livssituation och vi har särskilt fokus på barns och ungas livsvillkor. Därför behöver politiker och andra beslutsfattare kunskap om unga i Gävleborg och det är det bara de unga själva som kan berätta om, säger Fredrik Åberg Jönsson (V), ordförande hållbarhetsnämnden, Region Gävleborg.

LUPP är uppbyggd efter fyra tematiska avsnitt: delaktighet och inflytande, fritid och kultur, ungas försörjning och framtid samt trygghet och hälsa. Den kan bland annat användas för att:

  • skaffa kunskap om unga
  • underlätta eller starta ett samarbete mellan förvaltningar och verksamheter
  • skaffa underlag i beslutsprocesser som rör unga
  • förbättra ungas levnadsvillkor lokalt