Stor ökning i förtroendet för länets sjukhus

Patienter i Gävleborg är nöjda med den vård de fått på sjukhusen under pandemin. Det visar den enkät som SKR genomfört. Region Gävleborgs resultat är högre än riksgenomsnittet i nästan alla enkätens kategorier och länets resultat har förbättrats påtagligt sedan den förra mätningen inom många områden.

Under våren 2021 genomförde Sveriges kommuner och regioner, SKR, en nationell patientenkät för att utvärdera patienters upplevelse av sjukhusvården. Resultatet ska sedan fungera som underlag för förbättring och verksamhetsutveckling.

Trots ett besvärligt läge i vården under pandemin har andelen nöjda patienter ökat sedan den senaste mätningen 2018 gällande samtliga de områden kring vård, bemötande, information, koordinering och delaktighet som undersökningen mäter. Länet placerar sig nu högt jämfört med andra och har förbättrat sitt resultat sedan förra mätningen.

–  Att så många patienter i länet är så nöjda med sin vård och att antalet nöjda patienter dessutom fortsätter att öka, är ett kvitto på sjukvården i viktiga avseenden utvecklas mycket väl i Gävleborg. Ytterst är det ju fråga om rättvisa och tillit, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S). Men trots den här framgången vill jag understryka att det finns ytterligare förbättringar att göra för att förbättra patienternas upplevelser av sjukvården.

Upplevt emotionellt stöd och medkänsla

Region Gävleborg har värden som ligger högre eller i nivå med resten av riket gällande både öppen och sluten vård. Värdena har även ökat över tid från de senaste mätningarna.
Patienter som upplever sig ha blivit bemötta med medkänsla och omsorg har ökat sedan den förra mätningen, likaså upplevelsen av att vara delaktig i beslut om vård och behandling. Upplevelsen av att hälso- och sjukvårdspersonalen tar hänsyn till patientens egna erfarenheter av sin sjukdom eller hälsotillstånd har också ökat. 

Proaktivitet i Gävleborg

Patienter som fått vård i Gävleborg upplever i högre grad än patienter i genomsnitt i riket att hälso- och sjukvårdspersonalen diskuterat levnadsvanor med dem gällande motion, tobak, alkohol och matvanor.

Förbättringsmöjligheter finns när det gäller att från hälso- och sjukvårdens sida upplysa om eventuella förseningar, information till patientens närstående, berätta om hur sjukdomen påverkar vardagslivet, medicinering och biverkningar samt behandlarens kännedom om patientens tidigare vård. Resultatet från den nationella patientenkäten kommer nu att användas till att utveckla verksamheterna på avdelningarna och mottagningarna.

Fakta Nationell patientenkät:

  • Tidigare mätningar genomfördes 2016 och 2018.
  • Ett urval av besökare under april (öppen vård) och mars-april (sluten vård) fick inbjudan att besvara enkäten.
  • Sammanlagt deltog 58 avdelningar och mottagningar inom Region Gävleborg, inom 13 verksamhetsområden.
  • 3 525 besökare har tyckt till om hur hälso- och sjukvården fungerat under våren 2021.
  •  Svarsfrekvensen är 49,4 procent inom sluten vård och 45,2 procent i öppen vård. Det är i nivå med eller något högre än mätningen 2018 och riksgenomsnittet.

Se hela enkäten