Staten ersätter merkostnader för covid-19

Region Gävleborg har beviljats ersättning på 135 miljoner kronor av staten för merkostnader för covid-19 till och med 31 juli och söker nu ytterligare 90 miljoner kronor för augusti-november.

– Det är även i denna ansökan främst kostnader för personal, personlig skyddsutrustning, anpassning av lokaler och vidtagna skyddsåtgärder som är de stora posterna, säger regiondirektör Göran Angergård som räknar med att Socialstyrelsen under februari 2021 tar beslut om regionernas ansökningar per 30 november. 

Region Gävleborg skickade i slutet av augusti in en ansökan till Socialstyrelsen för merkostnader till och med 31 juli. Socialstyrelsen har nu beviljat en utbetalning till regionen om 135 miljoner av sökta 148 miljoner kronor i ersättning för denna period.

Nu ansöker Region Gävleborg hos Socialstyrelsen om ytterligare 90 miljoner kronor i statlig ersättning för perioden augusti-november 2020 – plus de 13 miljoner kronor som inte utbetalning beviljades för efter första ansökan.

I Region Gävleborgs ansökan ingår även merkostnader (enligt Socialstyrelsens anvisningar) för privata vårdgivare som Region Gävleborg har avtal med.

Regeringen har avsatt 20 miljarder kronor för merkostnader som landets regioner och kommuner har haft till följd av sjukdomen covid-19 under perioden 1 februari-30 november 2020. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidraget och ska fatta beslut om bidrag som gäller två ansökningstillfällen i år.

Fakta

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela bidrag till regioner och kommuner för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19.

Statsbidraget kan ges för hälso- och sjukvårdspersonal, smittskyddsåtgärder, personlig skyddsutrustning, provtagningsmaterial, medicinteknisk utrustning, läkemedel, sjukvårdsrådgivning, informationsinsatser till allmänheten, övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande samt skyndsamma transporter.

Förordningen om förutsättningarna för statsbidraget