HUDIKSVALL 20200506

Hudiksvalls Sjukhus Covid-19. I bild: Carina Jacobsson i provtagningstältet. 


Foto: Nils Petter Nilsson

Stabil ekonomi för Region Gävleborg

Prognosen för året pekar på ett bättre ekonomiskt resultat än Region Gävleborg hade räknat med. Tillskott från staten och en låg kostnadsutveckling bidrar till den stabila ekonomin.

I princip alla verksamheter inom Region Gävleborg har påverkats av pandemin på något sätt. Hundratals medarbetare har tillfälligt bytt arbetsplats eller sysslor för att hjälpa patienter med covid-19. Nya avdelningar och enheter har byggts upp. Trots pandemins svåra konsekvenser för människor och samhälle, har många verksamheter också kunnat fortsätta, ibland på nya sätt. 

– När förutsättningarna var som allra svårast och läget som allvarligast så levererade medarbetarna som allra mest. Medborgarna i länet har all rätt att känna stolthet och trygghet med de offentligt finansierade välfärdstjänster som Region Gävleborg tillhandahållit, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S).

Verksamhetens resultat för januari-augusti hade budgeterats till 186 miljoner kronor, men uppnådde 329 miljoner kronor. Även om personalkostnaderna har ökat och skatteintäkterna har varit lägre än budgeterat, så har tillskottet från staten bidragit till att resultatet blir positivt. 

Dessutom har kostnadsökningen varit väldigt låg: 0,9 procent. Det visar delårsrapporten för januari-augusti, som nu har godkänts av regionstyrelsen.

– Alla har gjort sitt yttersta under pandemin, säger regiondirektör Göran Angergård. Det är hoppfullt att vi nu också når ett bra ekonomiskt resultat. Vi har jobbat med att få ner kostnadsutvecklingen och det har gett effekt. Nu ska vi fortsätta arbetet med att hålla i kostnaderna och samtidigt utveckla våra verksamheter tillsammans med medarbetarna.

För hela året pekar resultatprognosen på 341 miljoner kronor, 149 miljoner kronor bättre än budgeterat. Anledningen är främst ökade tillskott från staten, bland annat ersättning för merkostnader för covid-19. Även här syns den låga kostnadsutvecklingen, där prognosen för hela året visar på en förändring på 1,6 procent.

Finansnettot, alltså summan av de finansiella posterna, är också påverkat av pandemin. 

– Det var en väldig nedgång på börsen under våren, men vi räknar med att ha återhämtat allt vid årets slut, säger Göran Angergård.

Prognosen för hela året är dock mer osäker än ett vanligt år. Det är också svårt att helt bedöma behovet av framskjuten vård.

Några exempel under perioden

Exempel på satsningar inom de fyra övergripande områdena är:

  • Arbete och hållbar tillväxt: Samverkan har varit en viktig faktor och det har funnits särskilda insatser för näringslivet under pandemin. Region Gävleborg har fortsatt i samverkan med andra för att påskynda bredbandsutbyggnaden.
  • Miljöansvar och hållbar utveckling: Andelen fossilfritt bränsle inom den särskilda kollektivtrafiken (taxi) har ökat och just nu kör 95 procent av taxibilarna i regionen på fossilfritt bränsle. Arbetet med jämlikhetsutredningen har fortsatt under våren 2020. Syftet är att öka kunskapen kring hur livsvillkoren mellan olika grupper ser ut i Gävleborg och hur skillnaderna kan minskas.
  • Kunskap och kultur: Under pandemin har Region Gävleborg gett utökat stöd till länets kulturföreningar. Olika digitala aktiviteter har genomförts när planerade aktiviteter har ställts in eller skjutits på framtiden. Några exempel är streamade konserter, stöd till HelGe-biblioteken för att kunna låna ut film digitalt samt digitalt utbud för barn och unga. 
  • Välfärd och trygghet: Pandemin har medfört stora omprioriteringar inom hälso- och sjukvården för att ta hand om ett stort antal sjuka patienter och ytterst inrikta sig på att rädda liv. Inom satsningen på God och nära vård, där vården ska komma närmare invånarna, har det digitala vårdmötet utvecklats under pandemin, när en corona-chatt startades. Samverkan mellan olika aktörer inom hälso- och sjukvården har utvecklats i mycket positiv riktning.

Ta del av hela delårsrapporten

Delårsrapport Region Gävleborg januari-augusti 2020 (pdf)