Resenärer gåendes vid busshållplats

Så var 2022: sjukhusbyggen och digitala tjänster

Omfattande byggen på Hudiksvalls sjukhus, bäst i landet på att kapa vårdköerna och hälsoundersökningar till ukrainare som flytt. Det är några av förra årets insatser.

När den mest intensiva fasen av pandemin var över kom nästa kris. Rysslands invasion av Ukraina skakade omvärlden och påverkade oss alla. Ukrainare som flytt erbjöds gratis kollektivtrafik och avgiftsfria hälsoundersökningar i länet. Region Gävleborg bistod Ukraina med sjukvårdsutrustning.

Kriget och pandemins följder har även påverkat ekonomin. Inflationen väntas göra att Region Gävleborgs kostnader ökar mer än intäkterna under 2023.

– Vi går utmanande ekonomiska tider till mötes och budgeterar för ett minusresultat kommande år. Med ett ansvarsfullt och fokuserat arbete ser vi fram emot en ekonomi i balans på sikt, säger regionstyrelsens ordförande Patrik Stenvard (M).

Från den 1 april förra året klassades covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom i Sverige. Det innebar bland annat att egenprovtagningen för invånare stängdes. Samtidigt har covid-19 fortsatt att belasta hälso- och sjukvården, inte minst genom att viss annan vård har behövts skjutas fram.

Bidrag för kortare vårdköer

– Glädjande är att vårdköerna kortats och att Region Gävleborg genom detta erhöll extra statsbidrag. Det ger oss en bra grund att stå på när arbetet med att erbjuda fler patienter vård i tid intensifieras ytterligare, säger Patrik Stenvard.

Region Gävleborgs årsredovisning för 2022 ska nu tas upp och behandlas av regionstyrelsen. Årsredovisningen visar att verksamhetens resultat var 492 miljoner kronor. Högre skatteintäkter och statsbidrag än budgeterat har bidragit till det positiva resultatet.

Däremot blev det totala resultatet inklusive finansnetto ett underskott på 120 miljoner kronor. Det beror till stor del på att börsnedgången gjort att värdet på Region Gävleborgs pensionsfond har minskat. Den värdeminskningen påverkar resultatet.

– Det är en ögonblicksbild i bokföringen och visar på värdeförändringen jämfört med föregående årsskifte, förklarar ekonomidirektör Annica Johansson.

De närmaste åren bedömer hon som ekonomiskt tuffa.

– Vi får räkna med att de riktade statsbidragen minskar när pandemiersättningarna till regionerna försvinner. Dessutom gör inflationen att kostnaderna ökar. Därför är det extra viktigt att vi fortsätter se över våra kostnader, så att vi kan anpassa verksamheten och satsa där det är prioriterat, säger Annica Johansson.

Exempel på insatser under 2022

  • Ett intensivt byggår, främst kring Hudiksvalls sjukhus där byggnationerna av akutmottagningen, centraloperation och den nya teknikbyggnaden påbörjas. Specialbeställda operationsmoduler lyfts på plats för att säkra operationsverksamheten under ombyggnationen. Den nya teknikbyggnaden och tillhörande kulvertsystemet är Region Gävleborgs hittills största fastighetsinvestering och ska framtidssäkra den tekniska försörjningen till hela Hudiksvalls sjukhus.
  • Ukrainare som flyr erbjuds gratis kollektivtrafik och avgiftsfria hälsoundersökningar i länet. Region Gävleborg bistår Ukraina med sjukvårdsutrustning.
  • Den nya digitala vårdtjänsten Min vård Gävleborg kan användas på över 200 vårdmottagningar. Tjänsten, som bland annat gör det möjligt för invånarna att ha digitala besök med vården, ska göra vården mer tillgänglig.
  • Region Gävleborg lyckas bäst av landets regioner med att kapa vårdköerna och öka tillgängligheten. Prestationen ger ett extra statsbidrag på drygt 79 miljoner kronor.
  • Tolv utvecklingsprojekt i länet får mer pengar från EU. Totalt handlar det om 14,8 miljoner kronor för att stärka regional utveckling.
  • Rekordmånga vanebilister vill prova på erbjudandet om att resa fritt med kollektivtrafiken i 21 dagar. 1 915 personer ansöker och 650 erbjuds ett resekort.
  • Världsarvet hälsingegårdar och Region Gävleborg får priset The Nordic world heritage award, för innovativt samarbete mellan nordiska världsarv.