Så påverkar pandemin Region Gävleborgs ekonomi

Region Gävleborg har lyckats bromsa kostnadsutvecklingen, men just nu är fokus på att möta de stora behoven under coronapandemin. Lägre intäkter och högre personalkostnader än planerat påverkar årets prognos.

Nu har regionstyrelsen godkänt Region Gävleborgs delårsrapport för januari-mars. Kostnadsökningen, som minskade från 5,0 procent helåret 2018 till 3,1 procent helåret 2019, ligger nu nere på 2,4 procent för månaderna januari-mars 2020. Prognosen för hela året är dock en kostnadsökning på 2,9 procent.

- Region Gävleborg arbetar både med att bekämpa smittspridning och vårda drabbade, och inom ramen för organisationens resurser och ansvar göra allt för att lindra konsekvenserna för små och medelstora företag i vårt län. Syftet är att möta upp regeringens och samarbetspartiernas åtgärder regionalt. Målet är att stötta näringslivet i länet, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S).

Resultatprognosen för hela året visar på ett underskott på 489 miljoner kronor, jämfört med ett budgeterat överskott på 192 miljoner kronor. Anledningarna är bland annat värdeminskningen i pensionsfonden, lägre skatteintäkter och mycket snabba förändringar i intäkter och kostnader den senaste tiden.

- Det är tydligt att veckorna med pandemin påverkar Region Gävleborgs ekonomi. Ett minskat resande och nya åtgärder inom kollektivtrafiken gör att intäkterna minskar, konstaterar regiondirektör Johan Färnstrand. Personalkostnaderna ökar, men verksamheten är samtidigt snabb på att ställa om, arbeta smart och ta vara på medarbetarnas kompetens.

Verksamhetens resultat för januari-mars hade budgeterats till 5 miljoner kronor, men landar på ett underskott på 55 miljoner kronor. Periodens resultat inklusive finansnetto uppgick till -391 miljoner kronor, jämfört med budgeterade 10 miljoner kronor.

Högre statsbidrag kompenserar delvis det beräknade underskottet för hela året. Med anledning av den rådande situationen med covid-19 är dock osäkerheten i prognosen stor. En ny prognos kommer att lämnas till regionstyrelsen efter augusti. Ekonomin i verksamheterna följs dessutom upp varje månad.

Bildtext: Regionstyrelsen har nu behandlat delårsrapporten. Regiondirektör Johan Färnstrand och ekonomidirektör Bo Svedberg talade om rapporten under sammanträdet som leddes av regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S).
Foto: Julia Engström

Läs hela delårsrapporten