Regionfullmäktige fastslog budget för 2024

Regionfullmäktige antog den 12 december regionstyrelsens förslag till budget för 2024 och ekonomisk plan för 2025–2026.

– Det är en återhållsam budget med fokus på ordning och reda i ekonomin på sikt genom besparingar på bland annat administration. Samtidigt planerar vi för förbättringar, exempelvis genom förstärkt palliativ vård och möjligheten till hospice, säger Patrik Stenvard, regionstyrelsens ordförande, Region Gävleborg.

Budgeten återremitterades till regionstyrelsen vid regionfullmäktiges föregående möte den 28 november. Anledningen var att oppositionens ledamöter i fullmäktige begärde en så kallad minoritetsremiss. Regionstyrelsen behandlade därför budgetförslaget igen vid sitt sammanträde den 6 december.

Innehållet i den godkända budgeten är detsamma som i det ursprungliga förslaget. Den beräknas på en oförändrad skattesats och visar ett underskott på 367 miljoner kronor för 2024.

För att åtgärda underskottet har regionstyrelsen och nämnderna föreslagit sparåtgärder på närmare 200 miljoner kronor i hela organisationen under 2024.

Besparingarna ska göras genom kostnadseffektiviseringar som i praktiken bland annat handlar om att se över lokaler, administration, inhyrd bemanning, avgiftshöjningar, utbudsförändringar men också förändringar i det dagliga arbetet.

Budget 2024 och ekonomisk plan 2025–2026