Region Gävleborg sätter in åtgärder efter Ivo-kritik

Region Gävleborg har svarat Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, efter myndighetens kritik gällande vården av patienter med covid-19 på särskilda boenden. Svaret redovisar genomförda och planerade åtgärder på området.

I svaret framhålls dock att Ivo bygger sin mycket skarpa och generella kritik mot Region Gävleborg och i stort sett samtliga övriga regioner i Sverige på ett begränsat underlag.

 Vi tar allvarligt på kritiken i granskningen och vi har uppmärksammats på saker vi kan göra bättre. Dock ser vi att analysen hade blivit mer rättvisande av en sammanhållen granskning av kommunernas och regionernas gemensamma ansvar och förutsättningar att bedriva vård och omsorg av denna patientgrupp i den unika och svåra situation som covid-19-pandemin inneburit och fortsatt innebär, säger Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gävleborg. 

Kritik på främst två punkter

Kritiken som Ivo riktar mot Region Gävleborg gäller främst två punkter:

  • Äldre som bor på särskilt boende och deras närstående har inte alltid fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19. Kritiken baseras i huvudsak på bristfälliga uppgifter i journalföringen.
  • Ställningstagande till och genomförande av vård i livets slutskede har inte vid varje tillfälle skett i enlighet med gällande regelverk under covid-19 pandemin för äldre som bor på särskilt boende. Kritiken baseras i huvudsak på bristande uppgifter i journalföringen, även om IVO i beslutet också konstaterar att samstämmiga uppgifter i intervjuer pekar på att regelverket följts och övervägandena skett i samråd med patienten och/eller närstående.

Åtgärder och dokumentation

En av de åtgärder som Region Gävleborg redan satt in märks ett förnyat utskick till verksamhetschefer, vårdenhetschefer och läkare i primärvård med ansvar för särskilda boenden i regionen. Där upprepas vikten av individuella bedömningar, fysiska besök av läkare vid behov samt delaktighet av patient och anhöriga. Vidare påminns om bättre och mer strukturerad dokumentation och beslut om utökat läkarstöd på särskilda boenden.

Framåt kommer regionen också att se över och verka för att beslut om och genomförande av vård i livets slutskede liksom behandlingsbegränsningar följer riktlinjer och dokumenteras noggrant. Andra åtgärder som redovisas rör bland annat kontinuitet, kvalitet och fortbildning av läkare som arbetar på särkilda boenden.

Färre avlidna än tidigare

I sammanhanget kan nämnas att Region Gävleborg har granskat journalerna för samtliga de 85 patienter i regionen boende på särskilda boenden och som under våren och sommaren i fjol avled i eller med en covid-19-diagnos. Genomgången visar att de med sjukhusbehov fick sådan vård och att Gävleborg under tiden 1 januari-1 november i fjol hade färre avlidna jämfört med samma period 2015-2019.

Ivo granskar covid-19 på särskilda boenden