Region Gävleborg inför screening av tarmcancer

Region Gävleborg kommer att införa screening av tjock- och ändtarmscancer. Screeningen planeras starta under vårvintern 2020 och kommer att erbjudas till åldersgruppen 60-74 år. Enligt Socialstyrelsen kan åtgärden sänka dödligheten i tjock- och ändtarmscancer med 15 procent.

Under nästa år kommer Region Gävleborg att införa screening av tjock- och ändtarmscancer i åldersgrupperna 60-74 år. ”Vi hoppas att så många som möjligt antar erbjudandet om att skicka in prover. Varje cancerfall som upptäcks tidigt gör att mycket onödigt lidande kan undvikas”, säger Oskar Vandell, överläkare vid endoskopimottagningen, här med Rosanne Hansson, sjuksköterska, Cathrine Theuer, specialistsjuksköterska endoskopi samt Kicki Strömberg, undersköterska.

Cirka 6 000 nya fall av tjock- och ändtarmscancer upptäcks varje år. Risken att drabbas av cancerformen är 5 procent för befolkningen som helhet. Region Gävleborg har tillsammans med 13 andra regioner beslutat att ansluta till det nationella screeningprogrammet under 2020.

-Forskningsstudier har slutligen visat att det är positivt med den här typen av screening, och vi gläds åt att kunna införa den i enlighet med råden från Socialstyrelsen och Regionala cancercentrum i samverkan, säger Göran Angergård, hälso- och sjukvårdsdirektör, om beslutet.

Avföringsprov skickas in

Screeningen sker genom ett erbjudande att skicka in ett avföringsprov. Det tas med hjälp av en provpinne som skickas in till labb i preparerad förpackning. Genom provet kan man upptäcka dolt blod i avföringen, vilket kan vara ett tecken på cancer. Om provet visar tecken på blod, kallas patienten till en koloskopi då tarmen undersöks med hjälp av en mjuk slang försedd med kamera.

-Dolt blod i avföringen behöver dock inte alltid betyda att det är cancer, säger Oskar Vandell, överläkare i kirurgi på Gävle sjukhus.

Majoriteten av all tjock- och ändtarmscancer börjar som polyper, små utväxter i tarmen. Många av dem blöder, men så lite att det inte märks. Polyperna kan upptäckas under koloskopin, och tas då bort direkt.
Om provet är negativt, det vill säga att det inte visar något misstänkt, kommer det hem ett nytt erbjudande om provtagning efter två år.

Cancervården en politisk prioritering

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S) konstaterar att screeningprogrammet kommer att stärka cancervården i Gävleborg.

-Cancer är en av vår tids största och värsta sjukdomar. Var tredje svensk drabbas faktiskt någon gång i livet. Därför är cancervården politiskt prioriterad i Region Gävleborg. Vårt övergripande mål är att bidra till en mer jämlik cancervård och i det ingår tidig upptäckt och behandling, säger Tommy Berger.

35 procent ratar provtagningen

Stockholm/Gotland införde screening redan 2008. Erfarenheten därifrån visar att cirka 65 procent skickar in ett prov, medan 35 avstår.

-Kanske beror det på okunskap om och rädsla inför en eventuell tarmundersökning. För många är det något skambelagt, och man kanske har hört att det gör jätteont. Men det är en väldigt vanlig undersökning som varken är skamlig eller farlig. Om man upplever obehag eller smärta finns läkemedel att ge mot detta, säger Oskar Vandell.

Återkommer vartannat år

Åldersgruppen 60-74 år är utvald utifrån vetenskapligt underlag.

-Vi kommer inte att ha möjlighet att erbjuda provtagning till alla samtidigt utan kommer att börja med ett par årskullar och därefter utvärdera hur många årskullar vi kan screena per år, säger Oskar Vandell.

Bakgrund till införandet 

  • 2011 utsåg Socialstyrelsen screening för tarmcancer som ett forsknings- och utvecklingsområde och en nationell studie av tarmcancerscreening, SCREESCO, startades.
  • 2014 beslutade Socialstyrelsen att rekommendera tarmcancerscreening, under pågående studie.
  • Rekommendationen följdes av en diskussion som landade i en gemensam uppfattning om att Sverige bör avvakta med införande av generell screening tills SCREESCO-studien är klar med inklusionen av deltagare, vilket också angavs i Socialstyrelsens rekommendation.
  • I juni 2017 enades Sveriges Regionala cancercentrum i samverkan om att ett nationellt samlat införande av en generell tarmcancerscreening bör påbörjas så snart som möjligt.
  • I februari 2018 ställde sig Socialstyrelsens screeningråd bakom RCC:s uppfattning att ett införande av allmän screening för tarmcancer i Sverige bör starta 2019.
  • I överenskommelsen för ”Kortare väntetider i cancervården 2019” ska Sveriges Kommuner och Landsting, genom RCC i samverkan, fortsätta stödja regionerna i införandet av screening för tjock- och ändtarmscancer i enlighet med Socialstyrelsens rekommendation och enligt RCC-rapport från maj 2018.