Region Gävleborg får aktivera krislägesavtalet

Allt fler sjuka i covid -19 läggs in på länets sjukhus. Patienttrycket gör att sjukvårdens resurser inte räcker till. SKR har mot bakgrund av detta beviljat Region Gävleborg att aktivera krislägesavtalet.

Region Gävleborg är under mycket hög belastning på grund av det stora antalet covidpatienter med behov av sjukhusvård. Smittspridningen är fortsatt mycket hög och visar inga tecken på att mattas av. Mest utsatt är länets intensivvård, där personalförstärkning sista veckorna skett med all tillgänglig personal som har rätt kompetens. Ett antal patienter har sänts till andra län för intensivvård de senaste veckorna.

– Trots dessa åtgärder befinner vi oss nära ett kapacitetstak och den åtgärd som återstår är att tillämpa det krislägesavtal, som nu aktiverats för regionen av SKR, utifall läget förvärras ytterligare. Avtalet möjliggör att förlänga medarbetarnas veckoarbetstid mot en förhöjd ersättning. Vi hoppas att situationen dock stabiliseras, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Kaarme.

Fler julfirare – en större risk

Jul- och nyårsfirandet kan innebära att fler personer än vanligt finns i länet. Det ökar risken för större smittspridning med fler sjuka i covid-19 som följd. Trafiken på vägarna ökar också sannolikt vilket gör att det finns risk för ökat behov av sjukvård, något som förvärrar en redan svår situation på länets sjukhus. Region Gävleborg uppmanar därför alla i länet och tänkbara besökare att följa regeringens och Folkhälsomyndighetens skarpare regler och rekommendationer om bland annat undvika resor, träffa enbart personer som man normalt lever tillsammans med och att inte besöka butiker och andra folkrika platser.

På onsdag morgon hade Region Gävleborg 115 patienter sjuka i covid-19 inneliggande på sina tre sjukhus. Av dessa var 10 i behov av intensivvård.

Katastrofläge – tredje beredskapsläget

Det finns tre så kallade beredskapslägen inom hälso- och sjukvården:

  • Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.
  • Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa funktioner.
  • Katastrofläge innebär att tillgängliga resurser inom och utanför regionen inte räcker och att den särskilda sjukvårdsledningen trots vidtagna åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner bedömer att sjukvårdsbehovet kommer att bli mycket större än hälso- och sjukvårdens vanliga organisation kan hantera.

Under ett akut krisläge, där det gäller att säkra personalförsörjningen för att kunna vårda sjuka och rädda liv, behövs en ökad flexibilitet för arbetsgivare och anställda. Med krislägesavtalet går det att ta ut mer arbetstid under en period, arbetsskyldigheten är vidare och ersättningsnivåerna är högre för medarbetarna.

För att krislägesavtalet ska kunna aktiveras krävs att en kommun eller region konstaterar att det råder krisläge som har en omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen, samt att ett särskilt beslut om aktivering av avtalet fattas av SKR:s och Sobonas styrelser.