Region Gävleborg begär statlig ersättning

Flera verksamheter har fått ställa om snabbt under pandemin med sjukdomen covid-19. Nu begär Region Gävleborg 148 miljoner kronor i ersättning av staten.

Landets regioner och kommuner kan få statsbidrag för vissa merkostnader med anledning av pandemin. Region Gävleborg har skickat in en ansökan på totalt 148 miljoner kronor för perioden till och med juli 2020.

- Det är främst kostnader för personal, personlig skyddsutrustning, anpassning av lokaler, vidtagna skyddsåtgärder, extra lokalvård och läkemedel, säger Göran Angergård, tillförordnad regiondirektör.

I ansökan ingår även merkostnader för privata vårdgivare som Region Gävleborg har avtal med.

Regeringen har avsatt fem miljarder kronor för merkostnader som landets regioner och kommuner har haft till följd av sjukdomen covid-19 under perioden 1 februari-30 november 2020.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidraget, och väntas fatta beslut om bidrag vid två tillfällen i år. Det första beslutet blir efter beredning av de ansökningar som kommit in senast den 31 augusti.

- Nu ska vår ansökan behandlas av Socialstyrelsen. Deras beräknade handläggningstid är en månad, säger Göran Angergård. I slutet av november kommer vi att göra ytterligare en ansökan för perioden augusti till november 2020.

Ett andra beslut från Socialstyrelsen kommer efter beredning av ansökningar som kommit in senast den 30 november.

Fakta

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela bidrag till regioner och kommuner för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19.

Statsbidraget kan ges för hälso- och sjukvårdspersonal, smittskyddsåtgärder, personlig skyddsutrustning, provtagningsmaterial, medicinteknisk utrustning, läkemedel, sjukvårdsrådgivning, informationsinsatser till allmänheten, övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande samt skyndsamma transporter.

Läs hela förordningen om förutsättningarna för statsbidraget