Programmet för det gröna guldet

Tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg och Skogsstyrelsen har Region Gävleborg tagit fram ett förslag till Gävleborgs regionala skogsprogram. Länsstyrelsen Gävleborg, som formellt är ansvarig, för programmet, har nu skickat ut förslaget på remiss. Sista svarsdag är 25 november.

Som en del i detta ges nu intresseorganisationer, företag, entreprenörer, institutioner, myndigheter och privatpersoner med koppling till skogsbruket möjlighet att påverka innehållet i programmet. Så vill du besvara remissen? Gå då in på Länsstyrelsens e-tjänst.

Jobb och hållbar tillväxt

Arbetet med att ta fram ett regionalt skogsprogram har pågått sedan hösten 2018 och har skett i bred samverkan med aktörer som har koppling till skogens alla värden. Syftet med Gävleborgs skogsprogram är det samma som den nationella visionen: ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

- Det är ett långsiktigt och komplext arbete där bland annat ökad tillväxt och biologisk mångfald är högt prioriterade frågor. För att lyckas med omställningen till en cirkulär bioekonomi är brukandet av skogen en central och avgörande del. Gävleborgs skogsprogram ger oss verktyg att jobba vidare mot detta genom kommande handlingsplaner för de prioriterade områdena, säger Elin Skogens, strateg vid Region Gävleborg.

Arbetet som nu genomförs bekostas av Landsbygdsprogrammet 2014–2020. Det i sin tur finansieras av Europeiska jordbruksfonden och svenska staten.