Sara Erlandsson och Susanna Björklund.

Positiv upplevelse av sommarsituationen inom hälso- och sjukvården trots covid-19

Utvärderingen av sommarsituationen inom Region Gävleborgs hälso- och sjukvård 2020 är nu klar. De över 1300 enkätsvaren visar att personalen trots omständigheterna kring covid-19 generellt sett har en positiv upplevelse av sommaren.

Syftet med utvärderingen är att identifiera framgångsfaktorer och förbättringsområden att ta lärdom av inför nästkommande sommar.

– Den rådande pandemin har självklart påverkat planeringen inför sommaren. Trots de förutsättningar som rådde visar utvärderingen ett positivt resultat. Personalen som har arbetat har verkligen engagerat sig för en säkerställa en fortsatt god vård under sommaren, säger Susanna Björklund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör inom Region Gävleborg.

På grund av den pågående pandemin befann sig hälso- och sjukvården i stabsläge när sommarmånaderna inleddes vilket innebar förändrade arbetssätt inom samtliga verksamheter. Antalet besök till vårdmottagningarna minskade under sommaren men antalet telefonkontakter med läkare ökade kraftigt. Operationerna minskade till antalet och var lägre i början av sommaren jämfört med tidigare somrar. Under den senare delen av sommaren ökade antalet operationer till nivåer motsvarande tidigare år. Trots det osäkra läget med pandemin visar utvärderingen av sommaren att de flesta har kunnat ta ut semester, något som lyfts som positivt hos de som svarade på enkäten.

Totalt inkom 1327 enkätsvar och över 400 förslag på förbättringar togs emot.

– Det är väldigt positivt att så många svarat på enkäten och att vi fått så mycket förbättringsförslag och kommentarer. Tack vare dessa kan vi påverka rutiner och arbetssätt för att förbättra vår verksamhet. De förslag som rör Covid-19 har vi lämnat till patientsäkerhetsenheten. Samtliga verksamhetsområden får återkoppling för att kunna jobba vidare i sin egen verksamhet. En del av alla förslag lyfter vi redan nu till handlingsplaner på övergripande nivå, berättar Sara Erlandsson, verksamhetsutvecklare och analysledare av utvärderingen.

Resultatet av enkäten visar att majoriteten av respondenterna upplever sig haft ett gott samarbete under sommaren och fått tillfredställande information inför och under sommaren. Förbättringspotential finns bland annat inom områdena planering, bemanningssituation och arbetsmiljö.

– Det är personalen som vet hur deras vardag ser ut och genom enkäten kan vi alla ta del av det. Vi kommer nu arbeta vidare med de förbättringsområden, förslag och kommentarer som kommit in, säger Sara.

Hör Susanna Björklund kommentera sommarutvärdering under presskonferensen 22 oktober.