Träffpunktsledare Anna-Maria Johansson och deltagarna Erik Sjöberg och Eivind Lindberg.

Nya arbetssätt förebygger socialt utanförskap

När aktörer från olika verksamheter i länet tillsammans investerar i människor och vågar testa nya arbetssätt, uppstår goda resultat. Läs på recept och Styrka hela livet är två exempel på framgångsrika sociala investeringar. En ny utlysning sker under våren 2023.

Sociala investeringar är ett sätt att uppmuntra tidiga och förebyggande insatser för de personer som annars riskerar att hamna i socialt utanförskap, till exempel äldre, nyanlända, personer med funktionsnedsättning, långtidssjuka eller långtidsarbetslösa. På längre sikt leder insatserna till minskade samhällskostnader. Det är också ett sätt att stimulera fler gränsöverskridande samarbeten mellan olika verksamheter i länet.

Läs på recept och Styrka hela livet är två investeringar som har avslutas med goda resultat.

– Det är riktigt roligt att de sociala investeringarna har fått så positiva effekter. Nu ser vi fram emot nya, kreativa arbetssätt att stärka folkhälsan i länet via sociala investeringar, säger Alexander Hägg (M), ordförande hållbarhetsnämnden.

Bättre muskelstyrka och balans hos äldre-äldre

Med syfte att förebygga fallolyckor samt stärka hälsa och livskvalitet genomfördes investeringen ”Styrka hela livet” i samarbete mellan Hudiksvall Din hälsocentral och Förebyggande enheten vid Hudiksvalls kommun. Tillsammans har de utvecklat ett nytt arbetssätt för att få äldre-äldre, (personer i åldern 80-95 år) att röra sig mer, träna upp sin balans och muskelstyrka. Investeringen har gett goda resultat och utvärderingen, som även inrymmer en samhällsekonomisk analys, visar att det är möjligt att spara cirka 280 000 kronor kopplat till kostnader för fallolyckor om 50 äldre-äldre personer per år deltar i träningsformen.

Språkutveckling för barn via Läs på recept

Läs på recept utvecklades och genomfördes i samverkan mellan Kultur Gävleborg och Logopedenheten Region Gävleborg. Syftet var att stärka språket hos barn med sen tal- och språkutveckling. Det nya arbetssättet innebär att logopederna handleder vårdnadshavare i en språktränande läsmetod, ”Gemensam bokläsning”, och ger råd om läsvanor, skärmtid, böcker och bibliotek. Resultaten visar statistiskt säkerställda förbättringar av både läsning, lästid och barnets intresse för läsning efter avslutad insats. Många familjer upplevde att deras barns språk hade förbättrats och även logopederna som arbetat med metoden var nöjda med det nya arbetssättet. Det nya arbetssättet är nu implementerat i hela Region Gävleborg och har ersatt andra logopedinsatser med begränsad patientnytta.

Ny utlysning av investeringsmedel

Under våren sker en ny utlysning av sociala investeringsmedel. De sociala investeringsmedlen ska ses som ett verktyg för att utveckla arbetet med tidiga och förebyggande insatser samt stimulera fler gränsöverskridande samarbeten. Det finns möjlighet att ansöka om investeringsmedel på upp till 50 procent av de faktiska kostnaderna, max 500 000 kronor per år i upp till tre år.

Sociala investeringar kan sökas i samverkan mellan minst två aktörer, till exempel kommunala verksamheter, aktörer inom den ideella sektorn eller verksamheter inom Region Gävleborg. Aktörerna ska gemensamt vilja arbeta med tidiga och förebyggande insatser för barn och unga eller personer som riskerar att hamna i socialt utanförskap.

Läs mer

Sociala investeringar - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

Läs på recept - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

Styrka hela livet - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)