Njurmottagningen i framkant med egenvård och taskshifting

Kärt barn har många namn: taskshifting, uppgiftsförflyttning, jobbglidning, kompetensväxling eller skillmix. Oavsett ordval är syftet detsamma - att använda medarbetarnas kompetenser på bästa sätt. 

Ursa Bonnevier, överläkare på njurmottagningen vid Gävle sjukhus föredrar att rätt och slätt kalla det för teamarbete. Här har man fört över en del arbete som normalt utförs av läkare till erfarna och kompetenta sjuksköterskor, bland annat en stor del av patientbesöken.

- Våra patienter lämnar in prover innan de kommer hit och det är vi läkare som går igenom provsvaren och förbereder besöken i journalen. Men sjuksköterskan träffar patienten själv och går igenom hälsoläget och gör en läkemedelsgenomgång. Att få träffa sjuksköterska ger ett stort mervärde för våra patienter eftersom det finns mer tid till fördjupade samtal kring till exempel kost, motion eller läkemedel. Om något inte stämmer föreslår sjuksköterskan åtgärder eller ordinationer som läkare godkänner, säger Ursa Bonnevier.

 
Överläkare Ursa Bonnevier på njurmottagningen vid Gävle sjukhus har vid ett flertal tillfällen föreläst ute i landet om teamarbetet på hemmaplan.

Kräver samsyn och tillit

En förutsättning för att lyckas med detta är att sjuksköterskorna har rätt kompetens och att de får förtroendet. En annan att läkarna är beredda att bidra med sitt stöd och att både ge och ta i diskussioner som leder till samsyn. På njurmottagningen har man både ett övergripande dialysråd och teamronder där man går igenom patientfall, lär av varandra och sluter upp bakom nya idéer.

- Det krävs en gemensam diskussion. Det behövs också en förståelse från ledningen att det finns behov av ett kontinuerligt läkarstöd som inte kan schemaläggas och inte syns i några redovisningar. Mottagningens storlek kan också vara avgörande, det är förmodligen svårare att skapa samma täta teamarbete på en större mottagning, säger Ursa Bonnevier.


Här i dialysrådet samlas medarbetarna på njurmottagningen för att diskutera och skapa samsyn kring patienternas vård och behandling.

I framkant med egenvård

Inom det nationella utvecklingsarbetet för en God och nära vård pekas en högre grad av taskshifting ut som en av flera åtgärder för att i framtiden lyckas bemanna den offentliga sektorn med befintliga resurser.

Egenvård är en annan form av taskshifting, från personal till patient. Även här ligger njurmottagningen i Gävle långt fram, till och med bäst i landet när det gäller andelen patienter som utbildats för att sköta sin egen dialys. På det sättet kan en sjuksköterska ha ansvar för upp till tre gånger så många patienter.

- Egenvård är inte heller någon quick fix. Vi lägger ned mycket tid på förberedelserna inför en övergång till egenvård. Vi utbildar patienterna och bemöter deras farhågor och vi finns till hands och stöttar längs vägen. Men det lönar sig både för oss och patienten, det finns evidens för att överlevnaden är högre när patienterna är involverade i sin egen vård, säger Ursa Bonnevier.


Katharina Velickovic är en av de dialyssjuksköterskor som har en del av de arbetsuppgifter som normalt utförs av läkare vid andra mottagningar i landet.