Kunskap ska bana väg för ett mer jämlikt Gävleborg

Varför ser vårt samhälle ut som det gör? För att öka kunskapen om hur ojämlikheten ser ut i Gävleborg har Region Gävleborgs regionstyrelse beslutat att genomföra en jämlikhetsutredning.

- Syftet med Jämlikhetsutredningen är att ge en samlad beskrivning av skillnaderna i grundläggande livsvillkor mellan olika grupper i hela Gävleborgs län och att presentera en sammanställning av förslag till åtgärder för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa mellan grupper, säger Eva Lindberg (S), Regionstyrelsens ordförande och tillägger:

- En ökad jämlikhet gör att fler kan bidra till att utveckla vårt samhälle och att vår gemenenskap ökar.

Områden som kommer analyseras är framförallt hushållens ekonomi, arbete, utbildning, bostäder, delaktighet, hälsa och tillit.

- Det här är ett omfattande utredningsarbete och vi vill så småningom även engagera våra samarbetspartners i kommuner, myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhälle för att få en så bra analys som möjligt, säger Johan Färnstrand, regiondirektör.

Arbetet med jämlikhetsutredningen sträcker sig över två år. År 2019 ligger fokus på nulägesanalys och våren 2020 sker fördjupande lokala orsaks- och åtgärdsanalyser. Hösten 2020 sammanställs allt i en slutrapport.

- Just nu pågår vårt arbete med att kartlägga skillnader i livsvillkor. Det finns flera förklaringar till att skillnader finns, på både individuell och strukturell nivå, säger Lina Hedman, utredare vid Samhällsmedicin.

- Det positiva är att strukturer går att förändra och det är dit vi vill komma, säger Maria Sundman, strateg vid Folkhälsa och hållbarhet och samordnare av jämlikhetsutredningen.

Bakgrund

Jämlikhet handlar ytterst om att människor ska betraktas som lika mycket värda och ha samma förutsättningar, möjligheter och villkor i samhället. Förutsättningar för jämlikhet finns när alla människor, utifrån sina behov och förutsättningar, ges likvärdiga möjligheter i samhället.

Levnadsförhållandena mellan olika grupper skiljer sig åt i Sverige. Grupper med goda levnadsförhållanden har det gott på flera sätt; hög utbildningsnivå, goda och stabila inkomster, högre medellivslängd, bättre hälsa, bor i tryggare områden och upplever en högre nivå av delaktighet och inflytande i samhället. Gruppen med mindre goda levnadsförhållanden däremot har sämre ekonomiska förutsättningar, sämre hälsa, lever trängre i mindre attraktiva områden och upplever en lägre grad av delaktighet. Skillnaderna mellan grupperna ökar dessutom på många områden. Ett exempel är inkomstklyftorna som ökar stadigt. Sverige, som under lång tid hade de lägsta inkomstskillnaderna i Europa, är nu ett mittenland i nivå med Tyskland, Frankrike och Polen (OECD).

Att motverka ojämlikheten och främja jämlikhet mellan människor är en viktig framtidsfråga. Minskad ojämlikhet är exempelvis ett av de 17 målen inom den globala utvecklingsagendan Agenda 2030 som undertecknats av alla världens stats- och regeringschefer. De mönster och tendenser som finns på det nationella planet gäller också lokalt. Att motverka trenden med ökad ojämlikhet och istället öka jämlikheten är en prioriterad fråga för Region Gävleborg.

Mer information

Jämlikhetsutredningen