Ivo granskar covid-19 på särskilda boenden

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har granskat den medicinska vården och behandlingen av äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilda boenden. I Region Gävleborg ser Ivo brister vid två av fyra punkter vid tillsynen där landets samtliga regioner har brister.

Ivo har intervjuat vårdpersonal, medicinskt ansvariga sjuksköterskor i kommunerna, chefsläkare, chefer och ansvariga inom vård och omsorg i hela länet och genomfört en omfattande journalgranskning. Myndigheten har gjort en särskild granskning av tre av primärvårdsverksamheterna i Region Gävleborg, vilka ansvarar för läkarkompetensen till särskilda boenden.

– Vi välkomnar den här tillsynen, det är viktigt att den görs och vi ser det som en hjälp till att förbättra vården. Vi har precis tagit del av informationen och har inte heller fått tillgång till det underlag som Ivo baserar sin kritik på, därför kan vi i nuläget inte kommentera det som tas upp i detalj, men vi kommer självklart att följa upp detta och vidta de åtgärder som behövs, säger Johan Kaarme, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

Ivo har granskat följande punkter:

  1. Äldre som bor på särskilt boende har inte fått vård och behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
  2. Äldre som bor på särskilt boende och/eller deras närstående har inte fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
  3. Ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede har inte skett i enlighet med gällande regelverk under covid-19-pandemin för äldre som bor på särskilt boende.
  4. Det går inte att följa vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 på grund av brister i primärvårdens patientjournaler.

Ivo har funnit brister när det gäller punkt två och punkt tre i Region Gävleborg, främst kopplat till brister i dokumentationen av de insatser och ställningstaganden som gjorts. Ivo kan inte se att Region Gävleborg brustit i den vård eller omsorg som givits till äldre på särskilda boenden, men har begärt in en kompletterande redovisning för att säkerställa insatserna.

Senast den 15 januari 2021 ska Region Gävleborg återkomma till Ivo med åtgärder som vidtagits eller som planerar att genomföras.