Gävleborg bäst i landet på minskade fallolyckor

I SKL:s ekonomirapport för oktober om kommunernas och regionernas ekonomi utmärker sig Region Gävleborg positivt och har med stor marginal lägst antal fallolyckor i landet. Fallskadorna har minskat med hela 24 procent mellan åren 2013 och 2017.

- Vi har arbetat med flera olika delar, bland annat länets gemensamma modell för proaktiv hälsostyrning där vi utgår ifrån patientens situation istället för diagnoser eller symtom, säger Eva Sving, chefsjuksköterska, Region Gävleborg.

Fallolyckor är den vanligaste olyckstypen och utgör två tredjedelar av alla olycksfall. Varje år faller cirka 67 000 personer så illa att de behöver läggas in på sjukhus för vård. Drygt 1000 personer dör. Cirka 70 procent av de som faller är 65 år eller äldre. Men med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras. Fallskador kostar årligen 5,6 miljarder kronor i den specialiserade somatiska vården. Fallskadorna har minskat i flertalet län under senare år, och om andra regioner skulle uppnå samma nivå som Region Gävleborg skulle det teoretiskt kunna innebära samhällsvinster på över en miljard kronor.

Gävleborgs län utmärker sig markant, här har fallskadorna minskat med 24 procent mellan 2013 och 2017 och det från en nivå som redan ligger långt under övriga regioner i landet.
- Fall och fallskador är ett stort folkhälsoproblem. Det är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig och konsekvenserna är ofta allvarliga, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S). Fall och rädslan att falla och slå sig igen begränsar många äldres livskvalitet. Det är därför äldre är en prioriterad patientgrupp för politiken och anledningen till att Region Gävleborg började fokusera på bland annat fall och fallskador, säger Tommy Berger (S).

Exempel som bidragit till den positiva utvecklingen är länets gemensamma arbete med en modell för proaktiv hälsostyrning där fallprevention ingår som en del. Personalen gör en kartläggning av situationen, tolkar behoven och sätter i samråd med patienten in de åtgärder som behövs för att bibehålla hälsa, förebygga ohälsa och vårdbehov. Hälsocentralerna har uppdrag att arbeta enligt arbetsmodellen som en del i hälsovalet Region Gävleborg. Det finns en direkt samverkan mellan kommunerna och hälsocentralerna, dels genom biståndshandläggare som deltar i kartläggningarna, dels via kommunens hemtjänst som uppmärksammar behov av insatser.
 
Läs hela SKL-rapporten