Förstärkningsläge i Region Gävleborg – antalet covidpatienter rekordhögt

Belastningen på sjukvården är för närvarande mycket hög, och försvåras dessutom av hög sjukfrånvaro. Region Gävleborg gick därför från stabsläge till förstärkningsläge under måndagen. Regionstyrelsen höjer samtidigt beredskapen och samlas som krisledningsnämnd på onsdag.

Smittspridningen av covid-19 fortsätter i Gävleborg och antalet inneliggande patienter med covid-19 har nått den högsta nivån hittills under året. Belastningen på sjukvården är mycket stor och försvåras av stor sjukfrånvaro i personalgrupperna, med särskilt problematiskt läge i Hälsingland och i synnerhet i Hudiksvall. Andelen patienter i behov av IVA-vård är dock fortfarande lägre än under våren.

Förflyttning av patienter och personal

Med anledning av situationen i höjdes beredskapsnivån i Region Gävleborg under måndagen från stabsläge till förstärkningsläge. Åtgärder är vidtagna i form av fördelning av patienter mellan de tre sjukhusen i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs och fler åtgärder planeras. De innebär bland annat att vård som kan vänta måste pausas och att ytterligare personal flyttas mellan vårdenheter.

 Vi måste få ned smittspridningen och vädjar till alla som bor eller vistas i Gävleborg att följa de rekommendationer som finns. Det gäller framför allt att hålla avstånd till andra människor och i möjligaste mån undvika att vistas i miljöer där trängsel kan uppstå, säger Johan Kaarme, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Regionstyrelsen blir krisledningsnämnd

Med anledning av det allvarliga smittläget har regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S) återigen beslutat att sammankalla regionstyrelsen som krisledningsnämnd på onsdag. Det skedde också i mars då pandemin bröt ut.

 Jag vill att krisledningsnämnden ska träda i kraft och ha beredskap för att på kort varsel samlas och fatta sådana beslut som kan bli aktuella med anledning av den fortsatta händelseutvecklingen, men också för att delge nämndens ledamöter aktuella informationer, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S).

Förstärkningsläge - den andra av tre beredskapsnivåer

Det finns tre så kallade beredskapslägen inom hälso- och sjukvården:

  • Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.
  • Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa funktioner.
  • Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.