Företag och projekt som fått regionalt utvecklingsstöd

Region Gävleborg beviljar varje år medel för regional utveckling till företag och projekt i länet. Under 2018 beviljades 124 företag och 56 projekt ekonomiskt stöd och delade på drygt 100 miljoner kronor. - Stöden är statliga medel som vi på Region Gävleborg har uppdrag att fördela, det är en del i det regionala utvecklingsuppdraget, säger Kjell Norman tillförordnad regional utvecklingsdirektör.

Bland årets företag och projekt som beviljats stöd finns alla länets kommuner representerade. 

- Vi ser till att idéer och investeringar blir bedömda utifrån de förordningar och regionala strategier vi har att utgå från, säger Cecilia Hedlöf, handläggare vid Region Gävleborg.

De beviljade medlen utgör en procentuell andel, i regel runt 25–50 procent av den totala investeringen/ kostnaden. Företagen står själva för en stor del av investeringskostnaden och projekten behöver ytterligare medfinansiering för att kunna ta del av medlen.

Företagen som ansöker är i behov av att komma vidare i sitt företagande, till exempel för att expandera mot en ökad efterfrågan eller för att göra organisatoriska förändringar. Vanligt är också att nystartade företag behöver en första skjuts för att sedan kunna gå vidare med större investeringar.

- Vi har däremot få sökanden på vissa typer av stöd och just nu finns goda möjligheter att söka Mikrostöd naturturism och Affärsutvecklingscheckar, berättar Cecilia Hedlöf.

- Det är viktiga medel som bidrar till hållbar regional utveckling och ökar Gävleborgs attraktionskraft för oss som bor i, verkar i eller längtar till Gävleborg, säger Kjell Norman.

Vilka kan söka projektmedel och företagsstöd?

Företagsstöd kan sökas av befintliga och nya företag med färre än 250 anställda som inte är verksamma i jordbruks-, trädgårds- och fiskenäringen.

Projektmedel kan sökas av offentliga förvaltningar, föreningar eller organisationer med flera. Enskilda personer eller företag kan normalt inte vara sökande. Projekten ska handla om regional utveckling eller tillväxt.

På vår webbplats hittar du information om hur man söker företagsstöd och projektmedel.

Om regional utveckling

Region Gävleborg har det regionala utvecklingsansvaret i länet på uppdrag av regeringen. Det innebär att samordna aktörer på nationell, regional och lokal nivå för att bidra till Gävleborgs utveckling. Riktningen för det regionala utvecklingsarbetet formuleras i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Den tas fram genom ett brett samarbete mellan offentliga aktörer, näringslivet, akademin och ideella organisationer i Gävleborg.