Flera satsningar under tuff period

Region Gävleborg har satsat inom flera områden för att hantera och mildra effekterna av pandemin. Det visar delårsrapporten för januari–augusti 2021, som nu har fastställts av regionstyrelsen.

Den 31 augusti lämnade Region Gävleborg stabsläget och återgick till normalläge. Det innebär att covid-19-pandemin nu hanteras som en del av den ordinarie organisationen. Konsekvenserna av pandemin kommer ändå att påverka flera delar av verksamheten under en lång tid framöver.

Viss vård har fått vänta, men nu är det prioriterat att arbeta med den uppskjutna vården. Kollektivtrafiken har drabbats av sänkta intäkter och en långsiktig utmaning blir att få tillbaka resenärerna. Sysselsättningen och näringslivet i länet har också påverkats, även om Region Gävleborg har arbetat för att mildra de ekonomiska konsekvenserna.

– Jag tror att det gångna delåret tillhör de mest intensiva och ansträngande perioderna någonsin för Region Gävleborg. Jag vet att det tagit ut sin rätt i form av hårt prövad personal och verksamheter som tvingats till stora förändringar, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S). Det räcker med att snabbt ta del av delårsrapporten för att genast inse hur mycket kraft som lagts på att skydda befolkningen genom att tillhandahålla vaccinet och vårda smittade – det var bokstavligt talat en fråga om liv och död och då får ingen möda sparas. Även på näringslivs- och arbetsmarknadsområdet så gjorde Region Gävleborg betydande insatser för att häva krisen och underlätta för företag i länet, via både företagsstöd och omställningsstöd. Drygt 30 miljoner kronor fördelades för att stötta arbetstagare och företagare.

Högre intäkter täckte upp för kostnader

Periodens resultat uppgick till 1 043 miljoner kronor, vilket var en positiv avvikelse mot budget med 829 miljoner kronor. Trots att verksamhetens nettokostnader blev högre jämfört med budget, bidrog bland annat ökade skatteintäkter, statsbidrag och utjämning tillsammans med finansnetto till plusresultatet. Finansnettot i sin tur berodde till största delen på orealiserade vinster inom pensionsfonden, främst till följd av en stark börsutveckling. Även verksamhetens resultat var bättre än budgeterat.

– Trots att vissa kostnader har ökat mer än planerat har vi en ekonomi i balans, och till och med ett positivt resultat. Det är viktigt för att organisationen ska kunna satsa på de prioriteringar som krävs framåt, säger ekonomidirektör Annica Johansson.

Här är exempel på satsningar inom Region Gävleborgs fyra målområden:

Arbete och hållbar tillväxt

  • Region Gävleborg beviljade cirka 30 miljoner kronor i företagsstöd. Det gjordes för att öka företagens konkurrenskraft, bidra till att satsningar ska bli verklighet samt bidra till ökad sysselsättning. Företag i länet beviljades cirka 2,2 miljoner kronor i omställningsstöd, för att ställa om sin verksamhet.
  • Regionfullmäktige fattade beslut om en regional utvecklingsstrategi. Strategin styr Gävleborgs regionala utvecklingsarbete år 2020–2030 och samordnas av Region Gävleborg på uppdrag av regeringen.

Miljöansvar och hållbar utveckling

  • Fortsatt arbete för att förbättra och utveckla verksamheter med hjälp av digital teknik. Till exempel digitala remissbekräftelser, kallelser och biljett i X-trafiks app för resa till vården.
  • Utökat stöd för hemsändningar av dagligvaror till hushåll, för att stärka tillgången till kommersiell service i länets kommuner.

Kunskap och kultur

  • För att lindra effekterna av pandemin inom kultursektorn gav Region Gävleborg stöd, bidrag och uppdrag till kulturskapare i länet.
  • Den första utbildningen av lärarassistenter genomfördes på folkhögskola. Det finns en efterfrågan på lärarassistenter på arbetsmarknaden och möjligheterna till arbete är goda.

Välfärd och trygghet

  • Arbetet med vaccinationer mot covid-19 genomfördes, anpassat efter nationella riktlinjer och befolkningens behov. Den sista augusti var 83 procent av alla invånare över 16 år vaccinerade med dos 1 och 72 procent även med dos 2.
  • De första lokalerna inom ramen för Framtidsbygget invigdes på Hudiksvalls sjukhus. Först ut var öron-näsa-halsmottagningen och hörselhabiliteringen med nya, moderna lokaler.

Delårsrapport januari–augusti 2021 (pdf)