EU-flagga.

Flera projekt får medel ur EU:s struktur- och investeringsfonder

Den 15 juni beslutade Strukturfondspartnerskapet att ytterligare sju projekt i Gävleborg kommer få ta del av medel ur EU:s struktur- och investeringsfonder. Projekten ska utveckla länet på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Region Gävleborg bedömer att projekten som berör länet ligger mycket väl i linje med den regionala utvecklingsstrategin 2020-2030 och utgör viktiga delar i det totala regionala utvecklingsarbetet.

Region Gävleborgs roll

Region Gävleborg är en av flera aktörer inom Gävleborgs, Värmlands och Dalarnas län som representerar Strukturfondspartnerskapet. Region Gävleborg är med i beslutprocessen över vilka projekt som ska prioriteras och påverkar de utlysningar som ska erbjudas för projekt att söka. En stor och viktig del i arbetet är att vara samordnare för och medfinansiär till projekten.

Organisationer som tilldelas projektmedel

Regionalfonden

Projekt: Applicerad SMART elektrifiering av arbetsmaskiner - en Värdeupptäcktsarena
Sökande: Hudiksvalls hydralikkluster
Ansökt belopp: 4 400 000
 
Projekt: Matloket - en resurs för hållbar utveckling av Gävleborgs livsmedel
Sökande: Föreningen Matvärden
Ansökt belopp: 5 726 825
 
Projekt: Hållbar omställningskraft i tillverkande industri
Sökande: Företagsutbildarna i Sverige ekonomisk förening
Ansökt belopp: 11 297 450
 
Projekt: Team Gävleborg Hållbar Export och Investeringskraft 2
Sökande: Region Gävleborg
Ansökt belopp: 9 078 668
 
Projekt: Ramprojekt företagsstöd - Cirkulär ekonomi i Gävleborg
Sökande: Region Gävleborg
Ansökt belopp: 29 925 000

Socialfonden

Projekt: Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning
Sökande: Karlstads kommun
Ansökt belopp: 23 495 648
 
Projekt: Ung Nu Gävleborg
Sökande: Region Gävleborg
Ansökt belopp: 23 675 216

Fakta om fonderna

Som regionalt utvecklingsansvarig har Region Gävleborg särskilda uppdrag från staten för tre program som är finansierade av EU:s strukturfonder:

  • Europeiska socialfonden (ESF+)
  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
  • Central Baltic-programmet (Central Baltic finansieras av ERUF)

Det är ett krav i EU:s lagstiftning att varje regions prioriteringar ska ha inflytande över hur pengarna fördelas i ERUF och ESF. I korthet går uppdragen ut på att Region Gävleborg tar fram en regional analys till fondernas prioriteringar. Region Gävleborg arbetar även aktivt tillsammans med handläggande myndighet för att utlysta ekonomiska medel ska spegla behoven så bra som möjligt.

Mer information

Sammanhållningspolitiken och EU:s strukturfonder - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)
Europeiska socialfonden (ESF+) - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)