EU-miljoner till Gävleborg för att stötta små och medelstora företag

Region Gävleborg har tilldelats 12,5 miljoner kronor i EU-medel för insatser riktade till små och medelstora företag i länet i syfte att stötta företagen i rådande kris och lindra de negativa effekterna av coronapandemin. Bakom beslutet står Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige som totalt fördelar drygt 37 miljoner kronor från EU:s strukturfonder på sex projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland.

Utöver de 12,5 miljonerna från EU, avsätter Region Gävleborg en lika stor summa, som tillsammans blir totalt 25 miljoner till projektet ”Vi ställer om!”. ”Vi ställer om!” ska bidra till att stärka konkurrenskraften hos länets små och medelstora företag.

- Många av länets små och medelstora företag behöver ställa om för att överleva. Det gäller att hitta nya affärsmodeller och affärsidéer, att ta till vara innovationskraften bättre, att hitta nya målgrupper och nya marknader, att bli mer digital och hållbar. Behov som fanns där tidigare men som har förstärkts än mer av den kris vi befinner oss i, säger Marie-Louise Dangardt, regionråd i Region Gävleborg.

Genom projektet vill Region Gävleborg kraftsamla tillsammans med samverkans- och samarbetspartners i det företags- och innovationsfrämjande systemet för att erbjuda stöd och möjligheter till företagen, utifrån deras unika förutsättningar, att ta sig ur krisen och samtidigt bli bättre rustade för framtiden.

Ska stärka den behovsanpassade rådgivningen till företagen

Många myndigheter och aktörer alla nivåer, regional, nationell, internationell erbjuder nu företag en flora av stöd för att klara av situationen. Det är inte lätt för företagen att hitta rätt. Många har heller inte kapacitet att söka.

- ”Vi ställer om” är ett samverkansprojekt inriktat på att hjälpa små och medelstora företag i Gävleborg som drabbats av coronapandemins ekonomiska effekter. Med fokus på förstärkta och fördjupade rådgivningsinsatser vill projektet bidra till att små och medelstora företag får rätt insatser utifrån deras behov och att de får stöd att ställa om sin verksamhet så att de kan ta sig ur krisen med bibehållen eller stärkt konkurrenskraft, säger Marie-Louise Dangardt, regionråd.

På sikt ska ”Vi ställer om”-projektet leda till att länets små och medelstora företag och länets företagsfrämjande aktörer får stärkt kunskap och omställningsförmåga som också ger bättre beredskap inför kommande kriser.