Delårsrapport från Region Gävleborg

Kostnadsökningen har bromsats, men är fortfarande högre än planerat. Prognosen för verksamhetens resultat i år är minus 100 miljoner kronor. Det visar Region Gävleborgs delårsrapport.

Under januari-augusti ökade verksamhetens nettokostnader med 3,1 procent jämfört med samma period föregående år. Nettokostnaderna under perioden var 42 miljoner kronor högre än planerat. För hela 2019 pekar prognosen för verksamhetens resultat på minus 100 miljoner kronor.

- Kostnaderna måste minska, men det ska ske på ett ordnat och rättvist sätt, säger Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande. Alla verksamheter i hela organisationen över hela länet ska bidra, patientsäkerhet och kärnverksamhet ska värnas och åtgärderna får inte förstöra framtida utvecklingsmöjligheter. 

En ny plan för god ekonomisk hushållning pekar nu ut fyra områden för kostnadsminskningar inom Region Gävleborg: inköp, bemanning, prismodeller samt administration och samverkan.

- Vår omvärld ser ut att gå in i en tuffare tid, både nationellt och internationellt. För att förbereda oss för framtida satsningar, behöver vi genomföra flera åtgärder. Vi har börjat bra och många människor har gjort väldigt bra insatser, säger regiondirektör Johan Färnstrand om arbetet i Region Gävleborg.

Totalt sett var resultatet för perioden januari-augusti 715 miljoner kronor, vilket var en positiv avvikelse mot budget med 522 miljoner kronor. Det beror bland annat på ett positivt finansnetto, främst orealiserade vinster inom pensionsfonden. Prognosen för hela årets resultat är 484 miljoner kronor jämfört med budgeterade 187 miljoner.

De två senaste åren har verksamhetens resultat varit negativt. Den främsta orsaken är högre kostnader än planerat, men det har kompenserats av riktade statsbidrag. I samband med budget 2020 och ekonomisk plan 2021–2022, beslutade regionfullmäktige att uppdra till regionstyrelsen att samordna och leda arbetet med att ta fram och genomföra en åtgärdsplan för god ekonomisk hushållning. Arbetet med att minska kostnaderna har pågått under 2019 och fortsätter 2020. För att långsiktigt nå en stabil ekonomi behöver kostnaderna sänkas med 600 miljoner kronor.

Några exempel från verksamheten under perioden:

  • Satsningen på ett oberoende av inhyrd personal har inneburit en nettoökning på 63 sjuksköterskor och 27 läkare med fast anställning, sedan årsskiftet.
  • Arbetet med god och nära vård har också tagit fart. Några exempel på konkreta satsningar för framtidens vård är utveckling av digitala vårdmöten, patientkontrakt, mobila team, Framtidsbygget och fortsatt kompetensutveckling och utveckling av en god arbetsmiljö.
  • Andelen patienter som får medicinsk bedömning inom tre dagar för perioden januari till augusti ligger i genomsnitt på 79 procent, vilket är jämförbart med resultatet i hela landet. Inom telefontillgänglighet i primärvården uppvisar Region Gävleborg resultat på 92 procent jämfört med rikets 89 procent.
  • Under våren har ett internt rekryteringsteam tillsatts. Syftet är att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samtidigt som kompetensen höjs.
  • Den totala sjukfrånvaron uppgick till 5,4 procent vilket var en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med motsvarande period 2018.
  • Antalet kulturaktiviteter utförda av Kultur Gävleborg var 360, här märks bland annat värdskapet för Imagine riksfinal och konserter som genomförts med koppling till finskt förvaltningsområde.
  • Närtrafiken, som är en viktig del för att hela Gävleborg ska leva och utvecklas, har under året byggts ut i både Hälsingland och Gästrikland. Närtrafiken är ett komplement till den ordinarie linjetrafiken för dem som vill resa från adresser som ligger mer än två kilometer från en busshållplats.
  • Under perioden januari till augusti minskade antal resor med X-trafiks bussar och tåg med 3,1 procent. Den största orsaken var att bidraget för fria resor under sommarlovet för unga 12-18 år togs bort av regeringen.

Läs hela delårsrapporten här