Byggstart för erosionsskydd bakom Gävle sjukhus

Måndag 3 juli inleds byggarbetet med att anlägga ett erosionsskydd längs slänten vid Gavleån, bakom Gävle sjukhus. Läkarvägen med infart från Västra vägen är öppen som vanligt, men med ökad byggtrafik.

Erosionsskyddet anläggs i slänten mot Gavleån för att stabilisera marken.

Utredningar av marken på Gävle sjukhusområde visar att det är nödvändigt att stärka marken mot Gavleån inför de kommande om- och nybyggnationerna på sjukhusområdet. Erosionsskyddet är en förutsättning för att om- och tillbyggnationen av hus 60 och det planerade logistikcentret ska kunna få bygglov och startbesked av Gävle kommun.

Hur går arbetet till?

Arbetet kommer att utföras med hjälp av en grävmaskin på en pråm i Gavleån, samt en grävmaskin uppe på slänten som sprider ut krossmaterial. På vissa ytor läggs också en kokosmatta med växter för extra skydd mot erosion. För att förbereda området kommer sly och vissa träd att tas bort.

Under byggtiden kommer Läkarvägen med infart från Västra vägen vara öppen som vanligt, men var uppmärksam på ökad byggtrafik i området.

Erosionsskyddet ska vara färdigt 20 oktober 2023. Detta steg är avgörande för att möjliggöra fortsatta byggnadsprojekt på Gävle sjukhus och säkerställa en trygg och hållbar framtid för sjukhusområdet.