Bokslutsrapport 2019: kostnadsutvecklingen har bromsats

Förra året sänkte Region Gävleborg kostnaderna för bland annat inhyrd personal och konsulter. - Vi är på rätt väg, säger regiondirektör Johan Färnstrand.

Ekonomidirektör Bo Svedberg och regiondirektör Johan Färnstrand. Foto: Pär Jonsson

Nu har regionstyrelsen godkänt Region Gävleborgs bokslutsrapport för 2019. Rapporten visar att kostnadsökningen för hela Region Gävleborg har minskat från 5,0 procent år 2018 till 3,1 procent år 2019.

- Vi har sänkt kostnaden, men det räcker inte, säger Johan Färnstrand. Nu fortsätter vi att gemensamt arbeta för ett Region Gävleborg i balans. Flera åtgärder har redan identifierats och genomförts direkt i verksamheten.

Verksamhetens resultat hade budgeterats till 162 miljoner kronor, men landar trots det på ett underskott på - 85 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsnämnden samt hållbarhetsnämnden redovisade underskott medan styrelsen och övriga nämnder redovisade en ekonomi i balans.
Kostnaden för konsulter och inhyrd personal har ändå minskat med nära 50 miljoner kronor. Arbetet fortsätter med att se över sådant som textilbeställningar, fakturagranskning, upphandlingar och avgifter.
 
Planen för god ekonomisk hushållning klubbades av regionfullmäktige i juni 2019 och bedöms få fortsatt positiv effekt på kostnadsutvecklingen under 2020 och framåt.
Sedan tidigare har fyra viktiga åtgärdsområden identifierats för att nå en ekonomi i balans: inköp, bemanning, prismodeller samt administration och samverkan.
 
Den politiska ledningen har också betonat att tre principer ska beaktas i arbetet:

  • Alla verksamheter i hela länet omfattas.
  • Kärnverksamhet och patientsäkerhet ska värnas.
  • Åtgärder ska göras så att långsiktiga intäkts- och utvecklingsmöjligheter inte skadas.

Totalt uppgick resultatet till 576 miljoner kronor, jämfört med budgeterade 187 miljoner kronor. I årets resultat ingår orealiserade vinster och förluster i pensionsfonden med 702 miljoner kronor. En ökning av de riktade statsbidragen bidrog också positivt till resultatet.

Läs hela bokslutsrapporten här