Bättre förutsättningar för medarbetarna att göra sitt bästa på arbetet

I november genomfördes Region Gävleborgs årliga medarbetarenkät. Resultatet på regionövergripande nivå ökar för tredje undersökningen i rad.

- Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare och jag är glad över att vi ser en trend där vårt medarbetarengagemang ökar. Befinner vi oss i en bra arbetsmiljö så påverkar vi i vår tur vår kontakt med våra invånare på ett positivt sätt. En bra arbetsmiljö ger oss också bra möjligheter att tillsammans fortsätta vårt viktiga jobb med att få Region Gävleborg i balans. säger Johan Färnstrand, regiondirektör.

Resultatet från novembermätningen landar på regionövergripande nivå på ett HME på 78,4, jämfört med 77,5 mätningen innan. Svarsfrekvensen var 85 procent.

Målet i Region Gävleborg är att alla enheter ska ha ett HME över 75.

Medvetet arbete bakom förbättrade resultatet

Förutom det övergripande HME-resultatet redovisas även resultatet från områdena: ledning, styrning och motivation, som alla visar en ökning jämfört med de två senaste mätningarna.

- Resultatet visar att vi är på rätt väg och att de medvetna satsningarna vi gjort sista året på att till exempel förbättra våra chefers förutsättningar ger positiv effekt, säger Johan Färnstrand.

Satsningen på att förbättra chefernas förutsättningar har bland annat inneburit att det idag finns bättre möjlighet för dem att vara närvarande ledare. Konkreta strukturella förbättringarna som genomförts är:

  • En ledare ska inte ha fler än 30 medarbetare. Grupper har delats och biträdande chefer med medarbetaransvar har tillsats, till exempel inom hälso- och sjukvården.
  • Översyn av behov av administrativt stöd till våra ledare. Till exempel har ett rekryteringsteam startat, som hjälper våra ledare i rekryteringen av nya medarbetare. 
  • Inom arbetsmiljöområdet har ett rehabiliteringsteam skapats för att stötta ledare i rehabiliteringsärenden.

Ökning i medarbetarengagemangets alla delar

Begreppet medarbetarengagemang beskriver medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för organisationen. Ibland används även ord som ”viljan att göra det lilla extra”, för att ringa in begreppet. 

- Medarbetarengagemanget är en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat. Därför känns det bra att våra medarbetare känner att de fått bättre förutsättningar att göra sitt bästa på arbetet. Det betyder att de medvetna satsningarna vi gjort har haft den effekt vi vill, säger Johan Färnstrand.

I Region Gävleborg mäts medarbetarengagemanget inom tre områden: motivation, ledning och styrning. Alla områdena har förbättrat resultat jämfört med senaste mätningen vilket innebär att Region Gävleborgs medarbetare på regionövergripande nivå upplever förbättrade förutsättningar att göra sitt bästa för organisationen.

Fakta medarbetarenkäten

  • 6720 medarbetare blev inbjudna till enkäten, 5699 besvarade den. 
  • Svarsfrekvensen blev 85 procent.
  • 4365 medarbetare har patientkontakt och besvarade även frågorna i säkerhetskulturmätningen för ett patientsäkert arbete.
  • Medarbetarenkäten bestod av 20 frågor: 9 frågor om hållbart medarbetarengagemang (HME), och 11 frågor om hållbart säkerhetsengagemang (HSE). HSE-frågorna vänder sig till medarbetare med direkt eller indirekt patientkontakt. 

Frågorna kring HME och HSE är framtagna av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Mer information om hållbart medarbetarengagemang och hållbart säkerhetskulturarbete på SKRs webbplats.