Barn- och ungdomssjukvården säkerställer att vården är barnanpassad

Barn- och ungdomssjukvården i Region Gävleborg har under året genomfört ett systematiskt arbete med att förbättra vården. Det har bland annat resulterat i att barn och föräldrar blir mer delaktiga i vården och att barnen bemöts utifrån sina egna villkor.

Förbättringsarbetet har genomförts genom ett nationellt nätverk för barnanpassad vård där flera regioner ingår. Nätverket har arbetat fram en gemensam granskningsmodell där vårdprocesser, miljö, patientinflytande, trygghet och delaktighet har varit viktiga områden att undersöka. Syftet med barnanpassad vård är att garantera att barnens rättigheter tillvaratas i vården.

– Det finns en förbättringspotential när det gäller barn och ungas delaktighet i sin vård och hur vården anpassas efter deras behov och rättigheter. Det omfattar betydligt mer än att ordna en trevlig fysisk miljö för barn, säger Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Region Gävleborg föregångare

Barn- och ungdomssjukvården i Region Gävleborg är bland de första i landet som uppfyller kriterierna och är godkända för barnanpassad vård. En viktig del i arbetet har varit att hämta in åsikter från barn och föräldrar som är berörda av vården. Intern analys men även kollegial granskning av Region Sörmland, som också ingår i nätverket för barnanpassad vård, har varit grunden i arbetet.

Många styrkor i den redan befintliga vården identifierades, men även flera områden som kräver förbättring.

– Vi behöver bland annat vara mer aktiva när det gäller att påtala rätten till skolgång under långvarig sjukdom, säger Anna Flybring, barnsjuksköterska på Gävle sjukhus och processledare i patientcentrerad vård för barn och unga.

Fördjupar arbetet med patientinflytande

Anna Flybring brinner för barnens rättigheter och har nu uppdraget att fortsätta ge barn och föräldrar inflytande i vården. Planen är att starta patientråd och fortsätta fråga föräldrar och barn hur de upplever vården och vad som kan förbättras.

Anna Flybring, barnsjuksköterska på Gävle sjukhus och processledare i patientcentrerad vård för barn och unga.


– Vår ambition är att värna barnens rättigheter och det gäller alla – från de minsta bebisarna till de unga vuxna. Det är vi inom vården som bär ansvaret för att se till att alla barn och unga är informerade på sina egna villkor, att de hålls delaktiga och känner sig förberedda och trygga. De ska lämna sina vårdbesök som vinnare och inte med obehag, säger Anna.

Förbättringsarbetet ligger också i linje med de sjukvårdspolitiska prioriteringarna inom Region Gävleborg.

– Vi vill att Region Gävleborg utvecklar möjligheterna till att ge patienter och anhöriga större delaktighet och djupare involvering i sin egen vård. Det efterfrågas av många och vi vet att det höjer kvaliteten i vården. Att utveckla vården ur patientens perspektiv är en viktig sjukvårdspolitisk prioritering och utvecklingen ska fortsätta, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S). Den här anpassningen är ett mycket fint exempel på just detta.