Åtta av tio patienter nöjda med akutsjukvården

De flesta patienter, cirka 8 av 10, som besökt en akutmottagning i Region Gävleborg anser att de fått den vård de behövt. Det visar 2022 års nationella patientenkät från Sveriges kommuner och regioner, SKR. Patienterna önskar dock mer information om väntetider, turordning och vart man kan vända sig om man har frågor efter besöket.

De allra flesta patienter i Gävleborg var överlag nöjda med den vård de fått. En stor majoritet svarade att de känner sig trygga på akutmottagningen, att de fått den vård de behöver och att helhetsintrycket är gott. De anger också att de möts med respekt och får vara delaktiga i sin vård.

På området tillgänglighet har Region Gävleborg fått det högsta värdet med 87,5. Gävleborg ligger här på femte plats av landets 21 regioner med bäst upplevelse av tillgänglighet. Det är också inom tillgänglighet som Region Gävleborg gjort den största förbättringen sedan undersökningarna 2018 och 2020. 

”Positivt att upplevelsen av tillgänglighet ökat”

På området helhetsintryck ligger Region Gävleborg marginellt högre 2022 jämfört med 2020, men i stort i nivå med riket. Gävleborg har värde 82,1 och riket 81,9.

Region Gävleborg har dock något lägre värden än riksgenomsnittet på övriga områden. Det gäller emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande samt kontinuitet och koordinering.

Det område som hade lägst resultat i Gävleborg och den största försämringen var information och kunskap där värdet 2022 var 65,7 jämfört med 2020 då det var 69,2.

Undersökningen visar att patienterna i Gävleborg vill ha bättre information om väntetider under besöket, vilken turordning vårdpersonalen tar hand om patienter samt vart man kan vända sig om man behöver ytterligare hjälp eller har frågor efter besöket.

– Vi ser det som väldigt positivt att upplevelsen av tillgängligheten till vården har ökat och att helhetsintrycket är bra i stor utsträckning. Vi ser också att vi behöver förbättra informationen och att ge emotionellt stöd. När de nya lokalerna är på plats kommer det bli lättare att informera om väntetider och annat, säger Walentin Lindholm, verksamhetschef för ambulans och akutsjukvården.

Gävleborg

2018

2020

2022

Alla 2018

Alla 2020

Alla 2022

Helhetsintryck

80,6

82,4

82,1

83,2

85,7

81,9

Emotionellt stöd

70,1

75,7

73,3

76,5

78,1

75,8

Delaktighet/ involvering

74,3

79,7

78

78,7

80,8

78,7

Respekt och bemötande

78,8

83,6

81,8

83,3

84,9

82,9

Kontinuitet/koordinering

74,4

76,8

76,1

76,4

78,9

76,9

Information och kunskap

69,1

69,2

65,7

73,6

70,6

67,7

Tillgänglighet

80,8

80,5

87,2

86,3

84,9

84,8

Källa: SKR

Fakta Nationell patientenkät, NPE

Nationell patientenkät, NPE, är återkommande nationella undersökningar av hur patienter upplever sin kontakt med hälso- och sjukvården. Samtliga regioner deltar i dessa och arbetet samordnas av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Totalt svarade 16 560 patienter på landets akutmottagningar på enkäten 2022. Svarsfrekvensen var cirka 37 procent. Undersökningen genomfördes under oktober månad.

I Gävleborg deltog 390 av 1 070 patienter på akutmottagningarna i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs i den nationella patientenkäten 2022. De svarade på frågor om hur de upplevde sitt besök på akutmottagningarna under oktober 2022. Syftet är att fånga patienternas upplevelser av besöket. Svaren har sedan sammanställts i sju huvudområden som kan få ett värde från 0 till 100.

Nationella patientenkäten 2022