Användandet av droger ökar inte bland niondeklassare

Det visar en undersökning om skolelevers alkohol-, tobak- och drogvanor som Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysnings (CAN) har gjort.

Andelen som någon gång säger sig ha använt droger fortsätter att ligga på samma nivå som den gjort under en längre tid.

 I en klass på 20 elever är det i genomsnitt en elev som någon gång har använt droger, säger Linda Skogström, utredare vid Samhällsmedicin, Region Gävleborg.

Undersökningen som genomförts omfattar även alkoholkonsumtion. Många av eleverna i årskurs 9 (59 procent) uppger att de aldrig har druckit alkohol. Går man 20 år tillbaka i tiden så låg motsvarande siffra på 20 procent.

När det gäller rökning så uppger 10 procent av eleverna i årskurs 9 att de röker och 2 procent säger sig röka dagligen. De allra flesta som röker vill dessutom sluta. Andelen snusare har däremot ökat både bland flickor och pojkar, från i genomsnitt 7 procent (år 2017) till 13 procent (år 2020).

Av undersökningen framgår också att:

  • i snitt 4 gånger fler pojkar än flickor har spelat om pengar det senaste året (22 procent av pojkarna jämfört med 6 procent av flickorna).
  • 13 procent har blivit mobbade det senaste året.

Underlag för planering av förbyggande hälsoarbete

Vart tredje år gör CAN en undersökning om alkohol-, tobak- och drogvanor bland de elever som går i årskurs 9 på skolor runt om i Gävleborgs län. Detta på uppdrag av Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och länets tio kommuner. Samhällsmedicin, en avdelning inom Region Gävleborg, har därefter bearbetat och analyserat materialet. Syftet med undersökningen är att följa ungas erfarenheter av alkohol-, tobak- och droger över tid. Resultat från undersökningen ska kunna användas som underlag för planering av det förebyggande hälsoarbetet i länet.

 Vi behöver veta hur droganvändandet faktiskt ser ut i vårt samhälle. Det är viktigt, för Region Gävleborg men även för andra aktörer som arbetar med den här typen av frågor. Det är först när vi vet hur droganvändandet ser ut och var den finns som vi tillsammans kan göra något åt det, säger Fredrik Åberg-Jönsson, ordförande Hållbarhetsnämnden, Region Gävleborg.