Allt fler elever på gymnasiet avstår alkohol och tobak

Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska bland gymnasielever i Gävleborg. Det visar Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysnings (CAN) undersökning om skolelevers alkohol-, tobak- och drogvanor.

Bland annat har den genomsnittliga mängden konsumerad alkohol i antal liter ren alkohol (100 procent) och år minskat med 50 procent sedan 2004 – färre ungdomar dricker och andelen som dricker stora mängder har minskat.

När det gäller tobaksanvändning säger 66 procent av de tillfrågade att de inte använder tobak, varken cigaretter eller snus. Undersökningen visar även att det är dubbelt så vanligt att pojkar snusar än att flickor gör det. Dock är det vanligare att elever i gymnasiets årskurs 2 vill sluta snusa än vad fallet är med elever i årskurs 9.

Andelen som någon gång har använt droger är relativt konstant över tid. 14 procent av gymnasieeleverna i årskurs 2 säger att de använt droger någon gång under senaste året. 3 procent anger att de har använt droger de senaste 30 dagarna och 1 procent säger sig ha använt en nätdrog under 2019.

- Fördelningen av olika sorters droger har inte förändrats märkbart över tid, med undantag för Spice. Andelen narkotikaanvändare som använt drogen har gått från 44 procent 2013 till 4 procent 2019, säger Linda Skogström, utredare vid Samhällsmedicin, Region Gävleborg.

Det är även tydligt att föräldrar spelar en viktig roll för ungdomars beteende. Elever som anger att deras föräldrar inte accepterar att de använder sig av alkohol-, tobak- och droger gör det också i mindre utsträckning än andra.

Underlag för planering av förbyggande hälsoarbete

Undersökningen om gymnasielevers alkohol-, tobak- och drogvanor har genomförts av CAN på uppdrag av Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och länets tio kommuner. Samhällsmedicin, en avdelning inom Region Gävleborg, har därefter bearbetat och analyserat materialet. Syftet med undersökningen är att följa ungas erfarenheter av alkohol-, tobak- och droger över tid. Resultat från undersökningen ska kunna användas som underlag för planering av det förebyggande hälsoarbetet i länet.