209 miljoner till Region Gävleborg för kortare köer och mer tillgänglig vård

Regeringen satsar totalt 9,4 miljarder kronor för att stärka svensk hälso- och sjukvård. Det rör sig om en uppdaterad kömiljard, satsningar på vårdens medarbetare, en god och nära vård, cancervård samt ökad psykisk hälsa. Medlen betalas ut genom överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

För Region Gävleborgs del rör det sig om drygt 209 miljoner kronor fördelat på följande vis.

- Det här är mycket glädjande besked för sjukvården i Gävleborg och det ligger helt i linje med den inriktning och de prioriteringar vi beslutat om regionalt. Med det här stödet kan vi förstärka arbetet med att korta väntetiderna till cancervården, vi kan skapa bättre förutsättningar för alla vårdproffs som dagligen hjälper patienterna och vi stärka vården för de som lider av psykisk ohälsa, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S).

8 963 185 kronor för en ny, uppdaterad kömiljard

Den uppdaterade kömiljarden tar hänsyn till varje regions specifika förutsättningar. Med den nya modellen får varje region pengar om den kortar väntetiderna till besök inom specialistvården eller till operation, jämfört med föregående år – oavsett vilken nivå man startar från.

- Vi har sedan tidigare valt att prioritera tillgängligheten och en av de viktigaste frågorna den under mandatperioden är att minska vårdköerna. Den uppdaterade kömiljarden kommer att bidra till det arbetet i Region Gävleborg, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S).

Den uppdaterade kömiljarden fördelas så att delar av satsningen betalas ut i juni. Därutöver betalas medel ut i december i år baserat på förbättringar i form av kortare väntetider inom specialistvården.

90 612 198 kronor till vårdens medarbetare

Totalt får regionerna 3,2 miljarder till medarbetarna inom vården, inklusive 400 miljoner kronor som är öronmärkta för utbildning av specialistsjuksköterskor. För Gävleborgs del innebär det drygt 90 miljoner kronor.

- Människor ska söka sig till sjukvårdsyrken och vilja stanna där, både för känslan av att göra något viktigt men också med vetskapen om att de får ett utvecklande jobb med bra arbetsvillkor, säger Tommy Berger (S). Vårdpersonalen ska ha utrymme att jobba med det man utbildat sig för, den här satsningen ökar det utrymmet.

67 455 227 kronor till primärvården

Regeringen gör en samlad satsning på 2,4 miljarder kronor för att utveckla primärvården och göra den mer jämlik, mer tillgänglig och mer patientcentrerad.

Utvecklingsarbetet i Region Gävleborg ska styra över vården mer mot primärvård, vården ska ges nära länsbefolkningen och i huvudsak som öppenvård. Primärvården ska vara den första kontakten med sjukvården. Integrationen mellan primärvården och sjukhusvården ska förstärkas och utvecklas.

- Vi har redan påbörjat den här omställningen av vården i Region Gävleborg. Vården behöver komma närmare patienten och brukaren, säger Tommy Berger (S). En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

32 521 760 kronor till arbetet med psykisk hälsa

Regeringen satsar 1,7 miljarder kronor för att stimulera utvecklingen inom området psykisk hälsa. Pengarna går både till regionerna och kommunerna.

I Region Gävleborgs prioriteringar ingår att stärka arbetet mot psykisk ohälsa. Personer med psykisk ohälsa och missbruksproblematik har inte sällan en sämre fysisk hälsa och kortare livslängd jämfört med befolkningen som helhet. Särskilt tydliga är skillnaderna hos personer med allvarlig eller komplicerad psykiatrisk problematik. Region Gävleborg ska genomföra insatser som förbättrar arbetet mot psykisk ohälsa. Barns psykiska ohälsa ska prioriteras särskilt. Målet är att barn- och ungdomspsykiatrin inom Region Gävleborg ska vara köfri senast 2022.

- Den psykiska ohälsan är ett stort folkhälsoproblem. Det krävs ett hårt och målmedvetet arbete för att bryta utvecklingen. Det är ett arbete som kräver insatser från flera olika samhällsaktörer, säger hälso- och sjukvårdsnämndens vice ordförande Per-Ewert Ohlsson Björk (C).

9 532 326 kronor för kortare väntetider i cancervården

Den femte överenskommelsen i regeringens satsning innehåller nästan en halv miljard kronor till kortade köer och minskade regionala skillnader i cancervården, som för Region Gävleborg innebär drygt 9 miljoner kronor.

Tillgänglighet handlar om att vården ska ges i rimlig tid för den enskilde. Men för patienten och hennes anhöriga innebär god tillgänglighet också att få träffa rätt person, med rätt kompetens vid upprepade tillfällen, att erbjudas bra information och mötas av en trygg fysisk miljö. Därför ska tillgängligheten öka och köerna till vården minska i Region Gävleborg. 

Cancervården är en prioriterad fråga i Region Gävleborg. Var tredje svensk drabbas någon gång i sitt liv. Region Gävleborg ska genomföra insatser som ökar tillgängligheten och minskar väntetiderna i cancervården.

- Rent konkret innebär det här att Region Gävleborg kan stärka och prioritera införandet och utvecklingen av fler standardiserade vårdförlopp för att stärka jämlikheten och kvaliteten i cancervården i Gävleborg, säger Tommy Berger (S).

De standardiserade vårdförloppen (SVF) beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som gäller dels för hela förloppet, dels för de olika utredningsstegen.