20 kömiljoner till Region Gävleborg för 2019

Väntetiderna till operation och åtgärd i Region Gävleborg har minskat det senaste året. Vid utgången av 2019 hade hälso- och sjukvården därför fått ta del av 20 miljoner ur regeringens kömiljard.

Överenskommelsen ”En ny och uppdaterad kömiljard” tecknades mellan SKL och regeringen i juni 2019. Den omfattade totalt 1,61 miljarder kronor.

80 procent av medlen var prestationsbundna. För att kunna ta del av stödet behövde regionerna visa att de minskat väntetiderna i den specialiserade vården från hösten 2018 till hösten 2019. Rapporteringen har skett månadsvis för september, oktober och november.

För en jämlik och rättvis sjukvård

Region Gävleborg förbättrade tillgängligheten till operation/åtgärd och fick utdelning från kömiljarden för månaderna oktober och november. Tillgängligheten i oktober var 2 procent högre jämfört med 2018 och i november var motsvarande siffra 4 procent högre än 2018.

Totalt fick Region Gävleborg därmed 20 miljoner ur regeringens kömiljard. Utbetalningen av de prestationsbaserade delarna av överenskommelsen skedde i december. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S) välkomnar det ekonomiska tillskottet.

- En mer jämlik och rättvis sjukvård kräver att tillgängligheten ökar och att köerna minskar. Därför ska Region Gävleborg göra allt för att korta väntetiderna. Det här visar att utvecklingen rör sig i rätt riktning även om det kvarstår mer att göra. Tillgänglighet i vården är en prioriterad fråga som jag följer nära, säger Tommy Berger.

Totalt 290 miljoner i statsbidrag till Gävleborg

Totalt fick hälso- och sjukvården i Region Gävleborg ta del av 290 miljoner i statsbidrag under 2019. Exempel på andra nationellt prioriterade områden är God och nära vård, Utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare, Förlossningsvård och kvinnors hälsa, Psykisk hälsa och Kortare väntetider i cancervården.