Digitalt kompetenslyft

I september 2016 föreslog Kungliga biblioteket och utredningen för en nationell biblioteksstrategi satsningen Digitalt först med användaren i fokus, som beskrivs som ”en bred digital kompetenshöjning för hela befolkningen med stöd i folkbiblioteken.”

Regeringen beslutade i december 2017 att följa förslaget och gav Kungliga biblioteket uppdrag "att under 2018-2020 nationellt samordna och finansiera en satsning på de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder. Satsningen innebär i sin tur att de regionala biblioteksverksamheterna samordnar en utbildning av landets folkbibliotekarier för en digital kunskapshöjning."

Kungliga biblioteket har 2018 fått 25 miljoner kr för samordning och genomförande och föreslås också få det under 2019 och 2020.

Nationell samordning

Kerstin Olsson, tidigare chef för Regionbibliotek Östergötland, har anställts av KB som nationell projektledare för satsningen. Läs mer om Kerstins uppdrag.

Eleonor Grenholm, konsulent vid Regionbibliotek Uppsala, kommer att arbeta som nationell samordnare för de regionala biblioteksverksamheterna. Läs mer om Eleonors uppdrag.

Självskattningstest

Med anledning av det nationella kompetenslyftet finns ett självskattningstest kring digitala kompetenser, särskilt framtaget för biblioteksmedarbetare. Testet utgår från EU:s ramverk Digcomp 2.0 och kan fungera som utgångspunkt för att planera och utveckla lärresurser för folkbibliotekspersonal under den här satsningen.

Testet består av 24 påståenden som du ska ta ställning till på en sjugradig skala. Du hittar det - och mer information - på regionuppsala.se/digikomp

Testet tar cirka 10 minuter att göra. För att finnas med i den första nationella analysen vill vi att du gör den före månadsskiftet mars/april.

Självskattningstestet kan sägas ha syften på flera nivåer: 

  1. Individuell nivå: Det konkretiserar vad digital kompetens egentligen är och ger dig en individuell bild av dina styrkor och förbättringsområden.
  2. På arbetsplatsnivå: I bakgrundsfrågorna ombeds du ange den kommun du är yrkesverksam i. På så sätt är det möjligt att göra en arbetsplatsanalys och använda det som ett underlag för att diskutera prioriteringar vad gäller kompetens- och verksamhetsutveckling.
  3. På nationell nivå: Den totala datan från självskattningstestet kommer att utgöra ett underlag för prioriteringar kring de gemensamma lärresurser som kommer tas fram inom det digitala kompetenslyftet.

Har du frågor om detaljer i testet eller hur datan hanteras, kontakta samordnare Eleonor Grenholm, eleonor.grenholm@regionuppsala.se

Resultat självskattningstest Gävleborg

De sju viktigaste områdena i Gävleborg. Resultat från workshop om skattningstestets resultat i Gävleborg.

Lägesrapporter

Lägesrapporter kvartal 1 2019. Under årets första tre månader arrangerades 149 aktiviteter under digitalt först-flagg, 2399 (ej nödvändigtvis unika) personer deltog i aktiviteterna.

Digitalt först med användaren i fokus är ju ett distribuerat projekt – och det är tydligt att projektet händer över hela landet. Lägesrapporter (Excel)

Mer information

För mer information om satsningen i Gävleborg, kontakta: 
Ann Östman
070 - 607 01 06
ann.ostman@regiongavleborg.se

Bilagor