Beviljade projektstöd

Gör en sökning i projektbanken för att hitta inspiration till ett eget projekt, eller för att få en bild av vad som sker i Gävleborg.


2015

 

Avrättningsplatser i Gävleborg

Genom att identifiera och lyfta fram tidigare avrättningsplatser runt om i Gävleborg vill Sveriges Fängelsemuseum skapa förutsättningar för en självreflekterande och kritisk läsning av en historisk omständighet som, vid sidan av häxprocesser, nästan osynliggjorts i Sverige. Ett arv av auktoriserat våld som många av oss verkar ha svårt att kännas vid. Obönhörliga straff som många av oss bara kommer i kontakt med genom populärkulturens iscensättningar eller nyhetsrapporteringens utpekande av diktaturer och krigshärdar i vår omvärld. En verklighet av brott mot mänskliga rättigheter som ofta slagit mot det förmodat avvikande, mot minoriteter eller politiska meningsmotståndare och som många av oss fortfarande tvingas fly ifrån. 

Hur kan vi mötas som medmänniskor utifrån så olika erfarenheter? I ett Sverige där dödstraffet, som avskaffades 1921, tycks vara höljt i något slags historielöshet eller skymd av en självbild som länge talat om jämlikhet och solidaritet. I en tid där vi kan höra röster som argumenterar för ett återinförande av dödstraff i Sverige, röster som idealiserar våld och sällan drar sig för att avhumanisera människor i nöd. 

Under hösten 2015 arrangerar Sveriges Fängelsemuseum, tillsammans med Kulturutveckling och Studiefrämjandet Gävleborg, studiecirklar kring tidigare avrättningsplatser i länet. Med utgångpunkt i dessa närstudier vill vi sedan bjuda in konstnärskap för att på olika sätt undersöka och gestalta vad dessa lokala blindfläckar kan berätta. Men också, i relation till dödstraffets fortsatta verkningar runt om i världen, hur dessa tematiskt kringskurna rum kan förenas med andra platser i fråga om makt, förtryck och allas lika rätt. Med konstnärliga interventioner, konstpedagogiska program och samtidskonstens många perspektiv vill vi lyfta fram marginaliserade berättelser och bidra till såväl historiskt förankrade samtal som erfarenhetsutbyten och diskussioner kring dödsstraff och statliga övergrepp i vår samtid. 

Branschdagar Norr 2016 

Konstnärscentrum Nord (KC Nord) är en intresseförening för yrkesverksamma konstnärer i de fem nordligaste länen. Föreningen arbetar i huvudsak med att fördela ekonomiskt stöd till konstnärliga projekt, idéskissarvoden till offentliga gestaltningar, sprida information gällande arbetsmarknaden och bidra med regionöverskridande mötesplatser inom konstområdet. 

I november 2014 arrangerade Konstnärscentrum Nord Branschdagar för yrkesverksamma konstnärer, näringsliv och offentlig förvaltning i Örnsköldsvik. Tanken är att detta ska bli ett återkommande branschmöte vart annat år som alternerar mellan de fem olika länen i Norrland.

Stödet från Region Gävleborg ska användas till förberedelser inför de planerade Branschdagarna i Luleå 19-20 oktober 2016. 

No Filter

Resedagboken No filter av Johanna Syrén kan läsas som en konfrontation med den kontrollerade självbilden och visar semesterporträtt som alla utmanar våra föreställningar om det tillrättalagda jaget. Med utgångpunkt i det strida flödet av bilder som på många sätt utgör vår vardag bjuder Lokomotiv i Bollnäs in ungdomar till föreläsningar och samtal. Här kan No filter utgöra en grund för reflektion kring den visuella kulturens konventioner och hur dessa är förenad med makt och riskerar att reproducera ensidiga normer och ideal.

Region Gävleborg vill stödja föreläsningarna kring bildens makt och bidra till den regionala spridningen av projektet.

Sandra kommer till byn!

Det nya Konstfrämjandet Gävleborg startar under hösten 2015 sin verksamhet med det interkommunala konstprojektet Sandra kommer till byn!. Med detta sociala, tids- och deltagarbaserade konstprojekt vill Konstfrämjandet Gävleborg röra sig i tre kommuner: Hofors, Sandviken och Ovanåker.  Projektet tar upp frågor om förhållanden mellan småstäder och tätorter och skapar möten mellan människor från olika sammanhang. Sandra kommer till byn! bygger till stor del på ett slags medborgardialog där människor som själva bor eller på andra sätt kan känna igen sig i de berörda kommunerna får möjlighet att lyfta fram sina egna erfarenheter av olika platser. 

Region Gävleborg vill stödja Konstfrämjandet Gävleborg och deras ambition att med ett tydligt gräsrotsperspektiv möta människor för att tillsammans lyfta fram positiva och stärkande bilder av olika bygder, men också av konsten som en naturlig byggsten i det demokratiska samhället.  

Schablonladan

Med utgångspunkt i ett uppförstorat schablonmönster från 1853 bjuder Helena Bratt och Bilda GävleDala in till ett gemensamt lärande och ett synliggörande av ett traditionstyngt handverk, schablonmåleriet i Hälsingegårdar. Monumentalt gestaltat över en ladugårdsvägg blir mönstret synligt från håll och möjligt att mötas i.

Region Gävleborg har förhoppningar om att projektet inte bara blir ett reproducerande av ett mönster från 1800-talet utan att det kan utmana gränserna för det schablonartade måleriet och berika det traditionella med samtida infallsvinklar och röster. Vi ser också hur projektet kan bli en utgångpunkt för reflektion kring onyanserade kulturarv och ett problematiserande av den förenklade berättelsen. 

Skuggsång

Communtiyprocessen Skuggsång reflekterar kring identitet, socialisering, normer, tillhörighet och utanförskap i Gävleborg. Projektet är ett samarbete mellan Viveka Sjögren och Foajé X och kan ses som en fortsättning på boken Den dagen. Sjögrens bok handlar om en fågelfamilj som tvingas bort ifrån sitt bo och flyr för sina liv till Ettannatland. Här tar projektet Skuggsång vid, i fågelfamiljens förhoppning om att få reda sig ett nytt bo och deras djupa önskan om att få leva i fred. Men vad innebär det, att leva i fred? Kanske en obönhörlig marginalisering/andrafiering och ett liv i skuggan av det normativa? Kanske ett internaliserat utanförskap, en inlärd hjälplöshet och en tystnadens kultur? Om vi alls vågar sjunga, därför att vi har fått lära oss att ta toner på ett visst sätt, kanske vår sång ändå inte leder till att vi får närma oss andra och förenas i en gemenskap? 

Att tystna eller att sjunga för sig själv, i skuggan, och aldrig få chansen att delta i den kör av röster som det offentliga samtalet skulle kunna innebära är förstås inte avhängigt huruvida vi kommer från Ettannatland. Vi är många som av olika anledningar befinner oss i samhällets periferi. Vi är många som passiviseras, som inte tas på allvar, betraktas som objekt eller inte betraktas alls. 

Region Gävleborg stödjer det lyhörda samtalet och den gemensamma kreativiteten som communityprocessen präglas av. Vi ser hur Skuggsång har potentialen att synliggöra ungdomars erfarenheter av och föreställningar om social tillhörighet, hur projektet kan bidra till ungas egenmakt samt hur det kan ge insikter i fråga om barns rättigheter och lika värde.

Tomma rum, Ljusne

Tomma rum är en förening såväl som en plattform för kulturellt och konstnärligt utbyte på mindre orter i Sverige. Tomma rum handlar om att mötas och att skapa nya former av samarbeten mellan konstnärer, kulturutövare och lokalbefolkningen på den ort föreningen besöker. Tillsammans med Söderhamns Kulturenhet och Konstkraft i Ljusne arrangerar Tomma rum utställningar, happenings, filminspelningar och offentliga samtal under sommarmånaderna juni, juli och augusti 2015.

Region Gävleborg vill bidra till residensverksamheter och konstnärliga erfarenhetsutbyten i länet. Tomma rum i Ljusne har möjligheten att stimulera ett vidgat formulerande av platsen, av konsten som ett vardagligt inslag och berika den konstnärliga verksamheten med utblickar och nya perspektiv.

X-ArtStop del 1/Holmsveden

Med konstnärliga och platsspecifika gestaltningar, sociala processer och samtal kring samtidskonst i Holmsveden vill Ateljéföreningen GAFFEL synliggöra den förmodat perifera bygdens potential i fråga om olika identiteter, släktband, muntliga traditioner, pendlingsmönster, självbild och eldsjälar men också hur denna avgränsade plats är sammanlänkad med världen genom järnvägen. 

Region Gävleborg vill bidra till en konstnärlig process som har ambitionen att lyfta fram platser och visa på dess utvecklingsmöjligheter för och med länets medborgare.