Dialogmöte om konst och MU-avtalsutbildning

Vill du lära dig mer om MU-avtal och konstnärers ersättning vid medverkan i och inför utställningar? Vill du vara med och ge input kring satsningar på konst i vårt län de kommande åren? Varmt välkommen på dialogmöte och MU-avtalsutbildning på Silvanum den 15 september.

Program

13-14.30 Dialogmöten konst, design och konsthantverk i Gävleborg

Region Gävleborg står inför en process för att ta fram en ny regional kulturplan som ska gälla 2019-2021. Den färdiga planen ska fastställas i regionfullmäktige under hösten 2018. Fram till dess äger ett antal dialoger rum för att mejsla fram prioriteringar och visioner. Det är viktigt att få specifika inspel från bild- och formverksamhetsområdet för att tillsammans identifiera utmaningarna och fundera på vad som behövs för att utveckla kultur och konst i länet.

Exempel på diskussionsområden 

  • samverkan och nätverk, både inom konst- fältet och ur ett tvärsektoriellt perspektiv
  • rådgivning, stöd och bidrag
  • konstnärs villkor
  • konsulentverksamhet (med rollen att stärka, främja och utveckla konst i länet) de regionala kulturverksamheterna (Arkiv Gävleborg, Folkteatern i Gävleborg, Gävle Symfoniorkester, Hälsinglands Museum, Kulturutveckling inom Region Gävleborg, Länsmuseet Gävleborg och Riksteatern Gävleborg)

Kulturrådet har dessutom identifierat följande perspektiv

  • kvalitet
  • konstnärlig förnyelse
  • allas lika möjligheter att delta i kulturlivet oavsett kön, köns- identitet eller könsuttryck, funktionsvariationer eller etnisk och kulturell bakgrund
  • barns och ungas rätt till kultur
  • internationellt utbyte inom kulturlivet
  • de nationella minoriteternas kultur och kulturarv

Om kulturplanen och kultursamverkansmodellen:

Verksamhetsutvecklare Frédéric Thiabaud berättar om det pågående arbetet med den regionala kulturplanen och hur du kan bidra till innehållet. Konsthandläggare Elenor Noble och konstkonsulent Erik Anderman vid Region Gävleborg deltar i samtalet.

Fika ca 14.30

14.50- 16.50 

Föreläsning om det statliga ramavtalet för medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet)

Sofie Grettve, förbundsjurist på Konstnärernas Riksorganisation, föreläser om MU-avtalet (Statliga ramavtalet för Medverkans- och Utställningsersättning). Vi kommer att gå igenom avtalets olika komponenter och tillämpningsområde, samt beräkningar av tarifferna för utställningsersättning. Tillfälle att ställa frågor finns i slutet av föreläsningen, och Sofie kommer också gå igenom några av de frågor som tagits upp för diskussion inom Kulturrådets referensgrupp för MU-avtalet.

Avslutning

Dagen avslutas med möjlighet till fortsatta samtal och erfarenhetsutbyte under en After Work.

Forum Konst

Den 5-6 september 2016 arrangerades Forum Konst - två dagars seminarium och konstmässa i Jädraås. Forum Konst var ett sätt att samla och synliggöra representanter verksamma inom konstfältet i länet. Att mötas i samtal, inspirerande föreläsningar och problemformuleringar kan stärka, främja och utveckla våra sätt att arbeta med och mötas i konsten. Under 2018 vill vi arrangera Forum Konst igen. Men hur, om vad och varför vill vi att du är med och formulerar. Dialogmötets innehåll kommer därefter att avspeglas i Forum Konst 2018.