Forum konst (III)

Forum Konst är en återkommande mötesplats och samtalsnod för konstfältet i Gävleborg med ambitionen att samla konstnärer, utställningsarrangörer, representanter för konstföreningar och det självorganiserade konstlivet, tjänstepersoner och kulturpolitiker från hela länet i dialoger och gemensamma reflektioner.

Under hösten 2020 vill forumet fungera som ett slags seismograf – ett instrument som är känsligt för små nyansskillnader och skakningar i jorden och som används för att registrera och bedöma omfattningen av olika skalv – och utifrån de noteringar som vi lyckas göra tillsammans, bidra till att navigera i och stärka konstens regionala ekosystem framöver.

Gemensamma reflektioner på behörigt avstånd

Istället för att koncentrera samtalen till ett sammanhållet tillfälle under två dagar i Sandviken, vilket var vår ursprungliga plan, kommer forumet att spridas ut genom en serie av digitala föreläsningar med efterföljande frågeställningar som är möjliga att ta del av och besvara på behörigt avstånd i mindre sammankomster runt om i länet. Här väljer ni själva – utifrån vad som känns tryggt – hur ni vill formera er: om det är i kollektivverkstaden, i den enskilda ateljén, som representanter för en konstförening, tillsammans med kollegor i det lokala utställningsrummet, vid konsthallen eller den regionala institutionen, som tjänstepersoner eller politiker vid olika kulturavdelningar och ledningskontor etc.

Vår förhoppning är att det omställda formatet kan bidra till att fler har möjlighet att delta i forumet och på så sätt kan dela med sig av sina erfarenheter och perspektiv; att alla möjliga svar och reflektioner som följer på de olika föreläsningarna ska kunna samlas och ligga till grund för ett framtida Forum Konst där vi får chansen att mötas ansikte mot ansikte.

Digitala föreläsningar

Forumets tre olika delar släpps vid särskilda datum under läsåret 2020 och 2021. När ni anmäler att ni vill delta vid något av tillfällena får ni tillgång till respektive föreläsning/ar och ett formulär med följdfrågor att besvara, reagera på och komplettera med egna motfrågor.

Del 1: Hur är vi sårbara? – AOOO

Release den 21 augusti (tillgänglig till den 28 augusti)

"I ett föränderligt politiskt landskap är konstnärliga verksamheter särskilt sårbara, dels genom uttalade hot om våld [och censur] och dels genom potentiella neddragningar i offentligt kulturstöd.

Vad händer om den kulturpolitiska kartan ritas om och stöd som konstnärliga organisationer traditionellt förlitat sig på plötsligt dras in av ideologiska skäl? Hur förhåller sig andra kulturaktörer och resten av civilsamhället till liknande framtidsscenarion? Hur kan vi arbeta proaktivt i ett större nätverk, där vi samlar kunskap till nya strategier och fortsätter att arbeta under övertygelsen att konsten är till för alla?"

Sebastian Dahlqvist och Caroline Malmström från nätverket AOOO (Arts Organizations Out of Office) delar med sig av samlade erfarenheter från självorganiserade och småskaliga aktörer som arbetar med samtidskonst runt om i Norden.

Del 2: Att tänka tillsammans för en gestaltad livsmiljö i Gävleborg

Release den 10 december

Våren 2018 presenterade Sveriges regering en samlad politik för det som kallas gestaltad livsmiljö. Beslut om politikområdets mål fattades därefter av en enhällig riksdag. Enkelt kan området sägas handla om en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Att kompetenser och praktiker inom arkitektur, form, design, konst och kulturarv ska mötas i gemensamma processer som gör att vi kan hantera de samhällsutmaningar vi står inför och tillsammans bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö. Här betraktas den ömsesidiga reflektionen, det sektorsövergripande samarbetet och den medskapande processen i gestaltandet som en nyckel.

Men hur kan vi arbeta med gestaltade livsmiljöer i Gävleborg? Vilka förutsättningar och utmaningar måste vi förhålla oss till när vi omsätter de politiska skrivningarna i praktik? Hur kan vi mötas i och lära av varandras erfarenheter och kompetenser, och arbeta tillsammans i observanta gestaltningsprocesser som har förmågan att se, synliggöra och länka samman alla de kvaliteter som är särskilda för olika typer av livsmiljöer i länet?

Forum Konst, del 2: Att tänkta tillsammans för en gestaltad livsmiljö i Gävleborg består av ett slags panelsamtal och samlar representanter för de områden som utgör grunden för politikområdet. Med respekt för det rådande läget har emellertid varje paneldeltagare intervjuats var för sig. Men här får ni, tack vare denna kompromiss, chansen att lyssna till Katarina Jönsson Norling (konstnär och tidigare ordförande för Konstnärernas riksorganisation), David Palmberg (stadsarkitekt i Västra Gästrikland), Annika Viding (universitetsadjunkt vid avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik vi Högskolan i Gävle) och Lena Boox (kommunantikvarie vid Gävle Kommun), Erik Anderman (verksamhetsutvecklare konst vid Kultur Gävleborg) och Jenny Nilsson (intendent för offentlig konst vid Kultur Gävleborg) när de samtalar med moderator Elenor Noble (kulturstrateg vid Kultur Gävleborg).

Vi ser fram emot att fortsätta dialogerna, att lära av varandra och att skapa förutsättningar för hållbart gestaltade livsmiljöer tillsammans med er.

Intervjuerna kommer att publiceras och vara tillgängliga på vår hemsida och genom våra sociala medier.