Läs en film och bok

Kan man läsa en film? Kan man se en bok? Alla läser vi böcker och ser på film, men tänker vi på att det handlar om olika språk, olika sätt att gestalta berättelser? Varför blir filmen inte likadan som boken?

”Läs en film” är ett praktiskt och pedagogiskt material som riktar sig till pedagoger i förskola upp till gymnasiet samt deras elever. Materialet består av väskor packade med en klassuppsättning böcker, film samt en studiehandledning att använda i klassrummet. 

Syftet med konceptet är att inspirera till ökad läslust, samtal och reflektion kring bok och film samt ge en fördjupad förståelse för de rörliga bildernas språk. Konceptet drivs av Kulturutveckling i samarbete med Mediecentrum i Bollnäs och Kulturcentrum i Sandviken.

De flesta pedagoger strävar efter att skapa en lustfylld och kreativ inlärning för sina elever. För att underlätta den här viktiga ambitionen nylanserar Kulturutveckling i samarbete med Mediecentrum i Bollnäs och Kulturcentrum i Sandviken studiematerialet ”Läs en film”.

Tanken är att filmen öppnar dörren till böckernas värld; inspirerar till ökad läslust och utvecklar elevens förmåga att analysera, förstå och tolka texter. Då många filmer har böcker som förlagor är ”Läs en film” en utmärkt ingång för eleverna att upptäcka olika sätt att skildra en historia. Med den gemensamma filmupplevelsen som utgångspunkt kan eleverna kreativt reflektera kring de rörliga bildernas språk och uttrycksmedel. 

Vad säger läroplanen?

I grundskolans senaste läroplan talar man om språket som främsta redskap till reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Att tolka, skapa och kommunicera med bilder är en central del av språket.

Vi lever i en tidsanda som präglas av allt mer visuella uttrycksformer:
”Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet…”. 

Även gymnasieskolans läroplan understryker detta:
”Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska språket, dess uppbyggnad och ursprung samt ge dem möjlighet att reflektera över olika typer av språklig variation.” 

”Läs en film” stödjer dessa skrivningar genom att medvetandegöra språkets många gestaltande möjligheter och ge eleverna verktyg att förhålla sig kritiskt till textbegreppet. 

Ett ständigt flöde av budskap

Vi lever i en tidsanda där teknikutvecklingen ständigt skapar nya uttrycksformer och villkor för att tolka, förstå och kommunicera med omgivningen. Många nya medier har stort inflytande på barn och ungdomar, de konsumerar och producerar budskap i ett ständigt flöde.

Bildmediet är idag starkare än någonsin, en kanal i samhället som förmedlar information, kunskaper, reklambudskap, propaganda, nyheter och underhållning. Det både speglar och påverkar vårt tänkande. Mot den bakgrunden är det viktigt att skolorna finner nya metoder att stärka elevernas förståelse för textbegreppet. Genom att se filmen, läsa boken – eller tvärt om - och sedan jämföra dessa modaliteter och argumentera för den individuella tolkningen av uttrycksformen, kan skolan stötta barn och unga i den här utvecklingen.