Digital utveckling

Region Gävleborg har under åren 2018-2020 deltagit i kompetensutvecklingsprojektet Digitalt först med användaren i fokus. Vi har deltagit i det nationella nätverket för de regionala biblioteksverksamheterna och fungerat som utvecklingsnod för kommunbiblioteken i regionen.

I samband med Digitalt först har vi inom ramen för innovationsspåret Mitt digitala jag utvecklat Glass Room - misinformation Edition. Mitt digitala jag genomfördes i samarbete med Regionbibliotek Uppsala och Regionbibliotek Östergötland.

Efter det att Digitalt först avslutats fortsätter vårt arbete dels inom lärplattformen Digiteket, dels med konsultativt stöd till kommunbiblioteken i regionen. Vi erbjuder kommunbiblioteken bland annat lärtillfällen i syfte att befästa och utveckla de nya kunskaper som Digitalt först medfört och stöd i arbetet med Glass Room – Misinformation Edition.