Medie- och informationskunnighet – MIK

Kultur Gävleborg ska vara ett strategiskt stöd i bibliotekens utvecklingsarbete och metodutveckling inom områdena MIK och digital kompetens.

Med medie- och informationskunnighet (MIK) avses de kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang. Digital kompetens handlar om förmåga att förstå och använda digitala verktyg och tjänster. I det arbetet är ökad digital delaktighet och bibliotekens digitala utveckling viktiga delar.

Kultur Gävleborg driver sedan ett antal år ett strategiskt arbete inom medie- och informationskunnighet. Med avstamp i att MIK är en demokratifråga samarbetar flera kompetenser från olika verksamhetsområden inom avdelningen tillsammans med externa aktörer. Kultur Gävleborg arrangerar bland annat en årlig regional konferens i samverkan med länets kommuner för att stärka bibliotekspersonal och pedagogers arbete och kompetens inom området. Kultur Gävleborg ska under kulturplaneperioden vidareutveckla det strategiska arbetet med MIK och söka en bred samverkan inom området.