På finska

Flerspråkighet och kulturell mångfald är en rikedom, en styrka, som behöver stöd. Enligt språklagen (2009:600) har det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

I Sverige har vi fem nationella minoritetsspråk, finska, jiddisch, romani chib, meänkieli och samiska. Språk som vi inom Kultur Gävleborg vill främja och ge förutsättningar för att de ska få utvecklas, bland annat genom att erbjuda de yngsta barnen ett språkpaket.

Det är berikande för barn att ta del av alla de språk som familjen talar, det ger tillhörighet och stärker identiteten. Barn klarar av att utveckla flera språk samtidigt och att ha tillgång till mer än ett språk är en rikedom.

Som familj kan en hjälpa och stötta barnet i sin språkutveckling genom att använda alla de språk som familjen talar. Att läsa tillsammans med barnet främjar språkutvecklingen och stärker barnens kulturella identitet. Därför är det viktigt att samtala och läsa på de minoritetsspråk som finns i familjen eftersom det ger barnet förutsättningar för att tillägna sig detta språk.

Sandviken, Hofors, Gävle och Söderhamns kommuner samt Region Gävleborg är alla finska förvaltningsområden. Detta innebär ett särskilt ansvar för att skydda och främja det finska språkets ställning i området. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska enligt Språklagen (2009:600) främjas särskilt.

Regional biblioteksverksamhet värnar om att barn ska få en bra start i den språkliga utvecklingen och stärka möjligheten att tillägna sig de minoritetsspråk som familjen talar. Därför har Kultur Gävleborg arbetat fram ett gratis språkpaket på varje minoritetsspråk till de allra yngsta barnen 0-3 år. Språkpaketet på finska stärker möjligheten att utveckla finska och främjar läslusten. Språkpaketet på finska innehåller material om flerspråkighet på finska och svenska samt en tvåspråkig sångbok + cd på finska och svenska, samt läskompisen Bella, som kan göra bokläsningen mer levande.

Språkpaketen är en gåva från Region Gävleborg och finns att hämta på folkbiblioteken.

Suomeksi

Monikielisyys ja kulttuurien moninaisuus on rikkaus, vahvuus, joka tarvitsee tukea. Kielilaissa (2009:600) sanotaan, että yhteiskunnalla on erityinen vastuu suojata ja edistää kansallisia vähemmistökieliä.

Ruotsissa on viisi kansallista vähemmistökieltä, suomi, jiddiš, romanin kieli, meänkieli ja saame. Kultur Gävleborg haluaa edistää kieltä ja antaa sille kehitysedellytykset tarjoamalla esimerkiksi pienille lapsille kielipaketteja.

Lapselle on hyväksi oppia kieltä, jota hänen perheensä puhuu, se lisää yhteenkuuluvaisuutta ja vahvistaa identiteettiä. Lapset pystyvät kehittämään useita kieliä samanaikaisesti, ja on rikkaus osata useampia kuin yhtä kieltä.

Perhe voi auttaa lapsen kielen kehittymistä puhumalla kaikkia perheen käyttämiä kieliä. Lapsen kanssa yhdessä lukeminen edistää kielen kehitystä ja vahvistaa lapsen kulttuurillista identiteettiä. Sen vuoksi on tärkeää puhua ja lukea niillä vähemmistökielillä, joita perheessä puhutaan, koska siten lapsi saa mahdollisuuden oppia kyseistä kieltä.

Sandvikenin, Hoforsin ja Gävlen kunnat sekä Gävleborgin seutu kuuluvat suomen kielen hallintoalueeseen förvaltningsområde för finska. Tämä tarkoittaa erityisvastuuta suomen kielen suojelemiseksi ja edistämiseksi alueella. Lasten kulttuuri-identiteetin kehitystä ja oman vähemmistökielen käyttöä tulee Kielilain (2009:600) mukaan erityisesti edistää.

Gävleborgin seutu ja Gävleborgin kunnat ovat yhteisvoimin toteuttaneet pienille lapsille suunnatun paketin, joka pitää sisällään tietoa kaksikielisyydestä kun kielinä ovat suomi ja ruotsi, kaksikielisen laulukirjan ja CD-levyn. Kielipaketti on haettavissa kirjastoista koko Gävleborgin alueella ja sitä jaetaan yhdessä Pienten lasten lahjakirjan (De små barnens bok) kanssa.

Lukupaketti on lahja Region Gävleborgilta ja voidaan noutaa kirjastosta.

Ruotsinsuomalainen lippu. Vuodesta 2014 lähtien ruotsinsuomalaisilla on ollut oma virallinen lippu kahdella sinisellä ristillä ja keltaisella valkoisella pohjalla, jonka Andreas Jonasson on suunnitellut.