Mångfald och likabehandling i den regionala kulturplanen

I den regionala kulturplanen för Gävleborg 2019-2022,  När konstens och kulturens egenvärde möter samhällsutveckling, står det:

”En mångfald av människor med olika bakgrunder präglar länet. Mångfald är en rikedom och påverkar kulturaktörer med regionalt uppdrag vad gäller utbud, organisation och arbetsmetoder.

Respektfullt bemötande och likabehandling kännetecknar det regionala konst- och kulturlivet. En viktig inspirationskälla för kulturaktörer med regionalt uppdrag är Region Gävleborgs likabehandlingspolicy (2013).

Denna policy syftar till att främja lika villkor, rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder, social eller politisk tillhörighet. Policyns principer bör ligga till grund för arbetet för jämställdhet, jämlikhet och mer generellt med likabehandling och respekt för allas människors integritet. Det är ytterst en fråga om rättvisa och demokrati.

Kulturaktörer med regionalt uppdrag utmanar stereotypa normer, beaktar jämställdhetsperspektiv i sina beslut och sitt utbud samt har ett hbtq-perspektiv i sitt arbete. Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Under 2017 genomförde Folkteatern Gävleborg på uppdrag av Region Gävleborg en kartläggning av arbete med hbtq-perspektiv i länet. Rapporten är ett underlag för fortsatt arbete.

I sin kommunikation använder kulturaktörer med regionalt uppdrag klarspråk, det vill säga ett vårdat, enkelt och begripligt språk. De arbetar även aktivt med att tillgängliggöra länets kulturliv för personer med funktionsvariationer. Kulturaktörer med regionalt uppdrag har tagit fram handlingsplaner för tillgänglighet och anpassat sina hemsidor enligt standarden WCAG 2.0. Alla bör vidareutveckla detta arbete. Kulturaktörer med regionalt uppdrag beaktar särskilt möjligheten att individanpassa sitt bemötande, så långt det är möjligt.

Under kulturplaneperioden bjuder Region Gävleborg in andra kulturaktörer med regionalt uppdrag, länets kommuner och regionala organisationer för personer med funktionsvariationer för att etablera ett regionalt tillgänglighetsforum. Ambitionen är att utbyta synpunkter och erfarenheter, genomföra kompetenshöjande insatser, samt följa upp regionala satsningar inom tillgänglighetsområdet.

Det finns ett positivt samband mellan socialt och kulturellt deltagande och hälsa. Kultur, hälsa och livskvalitet är tvärsektoriella områden där bred samverkan är nödvändig för att uppnå goda resultat. För ett långsiktigt fördjupat arbete är det värdefullt om kompetensen inom detta område ökar även hos andra samhällsaktörer som exempelvis Arbetsförmedlingen, socialtjänst, primärvård och Försäkringskassan.

Det är av stor vikt att Region Gävleborg vidareutvecklar samspelet mellan olika aktörer och kompetenser för metodutveckling inom området kultur och hälsa.”

(s. 30-31)

Läs mer om den regionala kulturplanen