Stöd till projekt för integration

Vill du söka stöd för ett integrationsprojekt inom kulturområdet?

Här kan du läsa mer om projektstöd till kulturverksamhet eller stöd till kulturarrangemang. Projekt som gynnar integration är prioriterade.


Tidigare utlysningar

Kultur för integration

Region Gävleborgs kultur- och kompetensnämnd avsätter 750 000 kronor för att ge kommuner, det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer (ideella föreningar, stiftelser, studieförbund etc.) möjlighet att genomföra kulturinsatser för att främja integration och interkulturell dialog i Gävleborg. Läs mer om stöd till projekt inom kultur för integration.

Hälsofrämjande kulturinsatser för asylsökande och nyanlända

Under 2016 avsatte Region Gävleborg 3 500 000 kronor från statsbidraget till att utveckla och stödja integrationsprocessen genom hälsofrämjande kulturaktiviteter i samverkan med civilsamhället.

Kultur för integration

År 2015 avsatte Region Gävleborgs kultur- och kompetensnämnd 500 000 kronor i stöd till Kultur för integration. Samma år utlystes också möjligheten att ansöka om projektstöd för att genomföra kulturinsatser inom området integration. Projektstödet kunde sökas av kommuner, det fria kulturlivet och samhällets aktörer (föreningar, folkrörelser, studieförbund etc.). Totalt delades projektstöd ut till 20 projekt och verksamheter. Projekten redovisades sommaren 2016.