Fotografi rosa papper studio.

Open call: Portfoliovisning (Gävleborg)

Med anledning av den tuffa arbetssituationen för kulturskapare, särskilt inom bildkonstområdet, har regeringen avsatt 50 miljoner extra under 2021 fördelade lika mellan Statens konstråd och Moderna Museet för inköp av konst. Region Gävleborg bjuder nu, tillsammans med Statens konstråd och den nationella föreningen Konstkonsulenterna i Sverige, in till ett Open call för yrkesverksamma konstnärer i Gävleborg. Vi gör detta för att säkerställa att regeringens satsning stärker konstnärskåren i hela landet och för att konstnärer i Gävleborg ska få möjlighet att göra digitala portfoliovisningar för en rad inköpare och utställningsarrangörer.

I Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens konstråd tilldelas alltså myndigheten uppdraget att för 25 miljoner kronor i extra inköpsmedel ”öka statens förvärv av konst, en satsning som syftar till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen”.

Projektets vision är att inköpen med extra medel under 2021 kommer att lämna ett varaktigt avtryck i den statliga konstsamlingen, ett avtryck som kan beskrivas som en distinkt samling i samlingen. De inköpta verken/projekten ska utgöra en betydande del i de nya konstkollektioner som Statens konstråd kommer att producera och placera ut de kommande 1–3 åren. Därigenom får alltfler medborgare möjlighet att möta den samtida konsten i sin egen närmiljö.

Syftet med själva regeringsuppdraget är att stödja konstnärer och det svenska konstlivets aktörer som drabbats hårt av coronapandemin och att ge den samtida konsten en stärkt position i våra gemensamma livsmiljöer.

Bland de verktyg som Statens konstråd använder sig av är dessa portfoliovisningar med inriktning på inköp ett. Portfoliovisningarna äger rum online i Teams och är öppna för en större professionell publik som till exempel curatorer och pedagoger vid konsthallar och museer i hela landet samt vid Moderna museet.

Open call och förfaringssätt

Detta Open call är ett första steg i urvalet som görs per region i hela Sverige. 

Region Gävleborg har valt att tillsätta en urvalsgrupp som gör ett urval av konstnärskap som sedan får möjligheten att presentera sina portfolios för Statens Konstråd, inbjudna curatorer och Moderna museet. Urvalsgruppen i Gävleborg består av extern konstnärlig kompetens: Eira Langaas, konstkonsulent Region Uppsala, Martina MacQueen, konstkonsult, samt Ola Gustafsson, konstkonsult.

Region Gävleborg samordnar och administrerar arbetet.

Vem kan söka?

Du som är yrkesverksam konstnär och folkbokförd i Gävleborg.

Utlysningen riktar sig till nu levande konstnärer som på yrkesmässig grund verkar inom det svenska konstlivet. Konstnärerna som erbjuder verk till försäljning som en del av denna satsning ska inkludera ett CV i portfolion utöver de verk som presenteras och är tillgängliga för försäljning.

De presenterade verken/verkserien/projekten ska ligga över prissumman 20 000 kronor per verk/verkserie/projekt. Inköpta konstverk/konstprojekt ska staten kunna förvärva äganderätten till.

Enligt Konstnärsnämnden är en professionellt yrkesverksam konstnär ”en person som helt eller delvis kan försörja sig på sin konstnärliga verksamhet och som återkommande låter sin konst möta en publik eller ett konstnärligt sammanhang. En konstnär kan använda sin kompetens på många olika sätt, till exempel som pedagog, i reklam eller andra uppdragssammanhang utanför den egna konstnärliga verksamheten. Den som enbart ägnar sig åt uppdrag av detta slag är inte konstnärligt yrkesverksam på en professionell nivå i detta sammanhang.”

Yrkesverksam i enlighet med Konstnärernas riksorganisations kriterier ska kunna visa på konstnärlig verksamhet under de senaste fem åren enligt minst två, gärna flera av följande:

  • Finns representerad på museum eller institution
  • Deltagande i separatutställningar
  • Deltagande i grupputställningar
  • Medverkan i publikationer
  • Medverkan i andra offentliga framföranden (till exemple performance-framträdanden, screenings, workshoppar)
  • Utfört gestaltningsuppdrag
  • Medverkan i andra konstnärliga projekt

Portfolio och ansökan

Vi tar endast emot digitala ansökningar. Sista ansökningsdag/inlämning av portfolio är måndagen den 5 april 2021. Vi har ingen möjlighet att ta emot material efter detta datum.

Portfolions innehåll 

Portfolion ska skickas in i som en samlad PDF-fil om max 5 mb. Eventuella länkar (samt lösen) till visningskopior av videoverk/ljudverk/performance et cetera bifogas i PDF:en.

Portfolion ska innehålla CV, konstnärsstatement/presentation av konstnärskapet (max 1500 tecken, med blanksteg) samt ett fokus på 3-5 verk/projekt som finns tillgängliga för inköp. För varje presenterat verk ska följande anges: Titel, tillkomstår, materialbeskrivning, längd på mediaverk, eventuell upplaga, beskrivning (max 500 tecken) och pris exklusive moms (notera att prissumman ska ligga över 20 000 kronor per verk).

Det regionala urvalet

Efter den 5 april kommer den externa urvalsgruppen med konstnärlig kompetens att bedöma alla inskickade portfolios för att göra ett urval av konstnärer. Urvalsgruppen bedömer de inskickade verken/projekten utifrån den inskickade portfolion med CV, text och bilder/länkar. Cirka 10-12 konstnärskap kommer väljas ut från Gävleborg som sedan får göra en portfoliovisning för Statens konstråd.

Mötet med Statens konstråd och portfoliovisning

De konstnärer som går vidare gör en portfoliovisning som äger rum online i Teams, varje konstnärspresentation är 15 minuter och är öppna för en större professionell publik som till exempel curatorer och pedagoger vid konsthallar och museer i hela landet, samt Moderna Museet.

Konstnärerna ska i portfolion presentera färdiga verk/projekt från de senaste fem åren och inte fokusera på generell presentation av konstnärskapet. Under själva portfoliovisningen vill vi helst att presentationen fokuserar på 3-5 verk/projekt som finns tillgängliga för inköp.

Konstverken/konstprojekten Statens konstråd köper in används för att producera konstkollektioner som de placerar i statliga myndigheters lokaler runt om i landet. Det kan handla om universitet och högskolor, arbetsförmedlingar, domstolar och skattekontor men också om svenska ambassader och centrala organ som exempelvis Regeringskansliet.

Konstnärlig höjd är det viktigaste enskilda urvalskriteriet. Men eftersom verken/projekten ska utplaceras i statliga myndigheters lokaler bedöms även format, material, hållbarhet, tekniskt utförande och hur verken/projekten kan samspela med andra verk/projekt i den statliga konstsamlingen.

Välkommen med din ansökan!

Ansök här

www.ehandlingar.se (Open call: portfoliovisningar inom bild- och formkonst april 2021)